РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 12. НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ І РИЗИК У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

12.2. Імовірнісний підхід до аналізу ризикуВ економіці для кількісного аналізу ризику використовують імовірнісний підхід, відповідно до якого для того щоб оцінити ризик необхідно знати всі можливі наслідки конкретного рішення чи дії (сценарії розвитку подій) і імовірності цих наслідків (сценаріїв).

                Імовірності реалізації сценаріїв розвитку подій можна визначити наступними методами.

                1. Об'єктивним: на підставі наявних даних про аналогічні проекти, що виконувалися у аналогічних умовах, коли обчислюється частота, з якою відбувається те чи інше явище.

                2. Суб'єктивним, наприклад, шляхом експертної оцінки, коли група експертів висловлює припущення щодо певних результатів і ймовірностей їх реалізації.

               

Приклад 2

З минулого досвіду взаємин з постачальниками вихідних сировини і матеріалів відомо, що з 100 укладених угод ними було виконано з дотриманням всіх обговорених умов 68 угод, а в інших були порушення (пов'язані з термінами постачання, якістю матеріалів, чи псуванням їх під час транспортування тощо). У цьому випадку, імовірність дотримання умов угод постачання може бути розрахована об'єктивно як частота 68/100, тобто 0,68. Відповідно, імовірність недотримання умов угод складе (100-68) /100, тобто 0,32.

               

Приклад 3

Підприємство планує вивести на ринок принципово новий виріб. Досвіду його виробництва і реалізації як власного, так і інших виробників немає. У цьому випадку експерти, а ними можуть бути керівники і провідні спеціалісти підприємства, на підставі власних знань і досвіду, розуміння ситуації, що складається на ринку, висловлюють суб'єктивні судження щодо успіху даного заходу. Отримані дані усереднюють і одержують оцінку імовірності успіху (невдачі) виведення на ринок нового виробу.

               

Імовірнісний підхід для оцінки ризику передбачає використання двох основних критеріїв:

                - очікуване значення результату, яке розраховують як середньозважене за ймовірностями значень усіх можливих результатів;

                - мінливість чи розкид можливих результатів, який розраховують як корінь квадратний із середньозваженого квадратів відхилень можливих результатів від їх очікуваного значення (середньоквадратичне чи стандартне відхилення).

                За результат звичайно приймають прибуток (дохід) від конкретного виду  діяльності, або ж можливі втрати (може також використовуватися період окупності, рентабельність, внутрішня норма прибутковості тощо).

                Узагальнений алгоритм кількісної оцінки ризику можливих варіантів дій (проектів) і ухвалення рішення про вибір оптимального з них представлений блок-схемою на рис. 12.1 (Ильяшенко С.Н., 1999). Алгоритм розроблено для випадку, коли для оцінки альтернатив використовують можливі втрати.

Приклад 4

Підприємство може вийти зі своєю продукцією на один із двох можливих сегментів ринку, оскільки ресурсів підприємства недостатньо для одночасної роботи на двох (Ильяшенко С.Н., 1997).

На першому сегменті доход з рівною імовірністю може складати 200 млн. грн.  -  при  доброму розпродажі продукції  і 100 млн. грн. - при середньому.

На другому сегменті очікується стабільний доход у розмірі 151 млн. грн. Однак існує незначна імовірність (0,01) того, що попит різко впаде і доход складе 51 млн.грн.

Визначимо очікуване значення доходу при роботі на кожнім із сегментів ринку:

Е1=200×0,5+100×0,5=150 (млн. грн.)

Е2=151×(1-0,01)+51×0,01=150 (млн. грн.)

Оскільки очікувані значення доходів рівні, то для прийняття рішення слід застосувати інший критерій.

Визначимо розкид результатів для кожного з варіантів:

                (грн).

                (грн).

Перший сегмент, отже, значно ризикованіше другого, тому що для нього середньоквадратичне відхилення в 50 млн. гривень більше, ніж 9,95 млн. гривень для другого.

На який сегмент варто орієнтуватися? Якщо керівники підприємства бояться ризику (супротивники ризику), то вони будуть орієнтувати роботу підприємства на другий сегмент ринку. Тут буде такий же очікуваний доход, як і на першому, але з меншим ризиком. Схильні до ризику  віддадуть перевагу першому сегменту. Тут є імовірність одержати більш високий доход (200 млн. грн.) ніж очікуване значення (150 млн. грн.), хоча з тією  ж  імовірністю  (0.5)  можна  одержати і менший доход  (100 млн.грн.).

               

Іноді виникають ситуації, коли корисним є розрахунок такого критерію, як величина ризику на одиницю доходу (розраховується як частка від ділення середньоквадратичного відхилення на очікуване значення результату), щоб перевірити чи компенсується підвищений ризик підвищеним доходом?

               

Приклад 5

Існує два можливих варіанти проведення заходів щодо підвищення конкурентноздатності товару конкретного підприємства і, відповідно, два можливих результати.

                1. Приріст обсягів збуту і, відповідно, прибутку на 500 тис. грн. (очікуване значення). При цьому середньоквадратичне відхилення можливих результатів від очікуваного значення складає 45 тис. грн.

                2.  Приріст обсягів збуту і відповідно прибутку на 700 тис. грн. (очікуване значення). При цьому середньоквадратичне відхилення можливих результатів від очікуваного складає 60 тис. грн.

                Виникає проблема: якому з варіантів віддати перевагу? За першим варіантом менше прибуток (500<700), але і ризик менше (45<60). Другий варіант принесе більший прибуток, але і ризик при цьому більший.

                У цьому випадку для кожного варіанта розраховують величину ризику, що припадає на одиницю доходу: KV1= 45/500  = 0,09; KV2= 60/700 = 0,085.

                Величина ризику на одиницю доходу другого варіанту менше, отже, підвищений ризик другого варіанта компенсується підвищеним доходом.

               

Викладене вище ілюструє основні положення імовірнісного підходу до кількісної оцінки ризику.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.