РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 12. НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ І РИЗИК У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

12.4. Факторний аналіз ризику в умовах неповної визначеності Однак розглянуті вище приклади ілюструють лише загальні принципи кількісного аналізу ризику в діяльності підприємств, оскільки в багатьох випадках дуже важко визначити як імовірності можливих результатів, так і кількісно оцінити самі результати. Крім того, для розробки заходів спрямованих на запобігання, зниження чи компенсацію ризику необхідно знати ступінь впливу тих чи інших факторів ризику на загальну величину ризику конкретного виду діяльності (проекту).

 

Таблиця 12.1 - Порівняльна характеристика методів кількісної оцінки ризику

Характеристики

Методи кількісної оцінки ризику

Статистичний

Аналітичний

Дерева рішень

Фінансової стійкості

Експертних оцінок

Нормативний

Аналізу чутливості

Аналогій

Умови

застосування

Відомі дані про минулі періоди господарювання

Наявність детальних відомостей про  проект чи вид діяльності

Відомі фактори ризику і наслідку їх впливу

Відомий баланс підприємства

Дефіцит інформації

Відомі основні фінансові показники діяльності

Наявність детальних відомостей про  проект чи вид діяльності

Наявність аналогів і незмінність умов господарювання

Оцінка

Абсолютна

Відносна

Абсолютна

Абсолютна

Відносна

Відносна

Відносна

Абсолютна

Точність оцінки

Невисока

Середня

Висока

Середня

Невисока

Невисока

Середня

Невисока

Витрати

Середні

Незначні

Значні

Незначні

Значні

Незначні

Незначні

Середні

Урахування впливу окремих факторів ризику

Незначний

Не можна врахувати

Найвищий

Практично неможливо врахувати

Практично неможливо врахувати

Не можна врахувати

Практично неможливо врахувати

Незначний

 

Тому в цих випадках використовують інші більш специфічні методи, що включають у різних комбінаціях елементи теорії ігор, факторного аналізу, теорії ймовірностей (у тому числі умовні імовірності), комбінаторики, нечіткої логіки і т.д. (Вітлінський та ін., 1996, Ризикологія, 2001).

Розглянемо основні положення одного з таких підходів, розробленого для аналізу й оцінки ризику проектів інноваційного розвитку підприємств (Ильяшенко, 2000).

1. Ризик кожного з аналізованих альтернативних проектів інноваційного розвитку розглядається як рівнодіюча комплексу елементарних ризиків різної природи, що проявляються на етапах їх реалізації.

2. Оскільки, частина елементарних ризиків може проявитися одночасно, а інші виключають один одного, то пропонується виділяти сумісні і несумісні елементарні ризики. У сумісних, несприятливі ситуації можуть бути реалізовані одночасно, збільшуючи тим самим можливий загальний збиток. Наприклад, недотримання постачальниками (повне чи часткове) умов постачання вихідних сировини, матеріалів і комплектуючих грозить втратами, оскільки можуть бути зірвані умови поставки готової продукції споживачам. Масштаби втрат будуть збільшені, якщо одночасно спостерігаються затримки з надходженням оплати за відвантажену раніше іншим споживачам продукцію.

                У несумісних настання однієї несприятливої події виключає інше. Наприклад, втрати в будівництві чи сільському господарстві (або інших видах діяльності, що виконуються на відкритому повітрі) можуть бути як унаслідок сухої погоди, так і внаслідок дощів. Однак одночасно ці ситуації не можуть бути реалізовані.

                3. Виділення елементарних ризиків пропонується проводити за схемою: сутність ризику - можливі наслідки - фактори ризику. Для кожного з елементарних ризиків проекту формують структуру (модель), що поєднує фактори ризику (атрибути структури) і можливі наслідки впливу їх різних комбінацій. Ці структури можуть бути представлені у вигляді дерева рішень, таблиці чи комплексу логічних правил (Ильяшенко, 1999).

                4. Елементарних ризики, як сумісні, так і несумісні рекомендується розраховувати як рівнодіючі факторів ризику, що розглядаються як свідчення, які підтверджують чи заперечують можливість реалізації несприятливої події.

5. Для оцінки свідчень (ступеня впливу конкретних факторів ризику) доцільно використовувати імовірності, або коефіцієнти впевненості. Комбінування свідчень виконується за відомими правилами: формулою Байеса - якщо свідчення оцінюються ймовірностями, чи правилам комбінування коефіцієнтів упевненості - якщо свідчення оцінюються упевненостями. При цьому урахування і+1 свідчення (і+1 фактора ризику) виконується на основі і попередніх незалежних свідчень. Кожне наступне свідчення уточнює інтегральну оцінку розглянутого елементарного ризику. Для цього, після комбінування двох свідчень, отриману оцінку комбінують з наступним свідченням і т.д. до вичерпання усього їх набору.

                Оцінку дії факторів ризику (свідчень) рекомендується виконувати на підставі наявного у минулому досвіду проведення аналогічних робіт у порівнянних умовах. При відсутності ретроспективних даних таку оцінку слід виконувати методом експертних оцінок.

                6. Вартісна оцінка приватного ризику розраховується як добуток можливих втрат при реалізації ситуації ризику на інтегральну імовірність чи упевненість. Очікувані втрати для сумісних ризиків розраховують їх додаванням, для несумісних - розрахунком їх середньозваженого за ймовірностями чи упевненостями (у залежності від прийнятої системи оцінки).

7. Загальний ризик проекту інноваційного розвитку - загальний обсяг коштів, яким ризикує підприємство, - визначають як суму сумісних і несумісних ризиків, виражених у вартісних показниках.

 

Приклад 6

Необхідно виконати аналіз ризику інноваційного проекту, що передбачає розробку і виведення нового товару (модифікацію існуючого виробу) на ринок. Загальний ризик проекту розглядається як рівнодіюча комплексу елементарних ризиків на етапах його реалізації.

Розглянемо послідовність оцінки одного з елементарних ризиків – ризику на етапі аналізу цільового ринку і розробки стратегії маркетингу по просуванню товару на ринку. За результатами проведеного аналізу побудована наступна структура ризику (Ильяшенко, 1999).

Сутність ризику: невідповідність фактичної структури, розмірів і поведінки цільового ринку прогнозованим, і відповідно, неадекватна маркетингова стратегія виходу на ринок.

Можливі наслідки: товар не знаходить споживача; невідповідність характеристик товару потребам споживачів; перевищення наміченого бюджету маркетингових заходів.

                Фактори ризику: неточний вибір принципів і факторів сегментації ринку, недооцінка конкурентів, неправильне позиціювання товару (набір факторів у приведеному прикладі обмежений).

                Отримана структура представлена у виді таблиці (табл. 12.2). Оцінки факторів ризику, розглянутих як свідчення на користь чи проти розвитку ситуації ризику, отримані на основі аналізу минулої діяльності.

 

Таблиця 12.2 - Оцінка внутрішніх факторів ризику на етапі “Аналіз цільового ринку і розробка стратегії маркетингу”

Сутність ризику

P(H)

Фактор ризику

P(З/H)

P(З/не)

P(H/З)

 

Неадекватна

маркетингова

 

неточний вибір принципів і факторів сегментації ринка

0,090

0,150

 

стратегія виходу на ринок

0,300

недооцінка конкурентів

0,210

0,180

0,254

 

 

неправильне позиціювання товару

0,240

0,210

 

 

                Імовірність негативного завершення робіт етапу P(H/З) визначена послідовним комбінуванням ймовірностей свідчень (факторів ризику) по формулі Байеса, зокрема, імовірності P(З/H), що при даному негативному результаті Н діє фактор ризику З, імовірності P(З/неН), що при позитивному результаті неН спостерігається дія фактора ризику З, з урахуванням апріорної імовірності P(H) результату Н.

                Аналізуючи отримані результати слід зазначити, що апріорна оцінка ризику негативного завершення робіт розглянутого етапу (0,3 чи 30 %) після урахування впливу виділених факторів ризику була уточнена – оцінка імовірності невдачі зменшилася до 0,254 чи 25, 4 %. Очікуване значення втрат на даному етапі складе

                Е=0, 254´П,

де П – середній (при оптимістичній оцінці) чи максимальний (при песимістичній оцінці) розмір втрат.

Аналогічним образом розраховують ризики всіх етапів реалізації розглянутого проекту і виконують оцінки можливих утрат. Після цього комбінують отримані оцінки (див. пп. 6-7)  визначаючи тим самим ризик проекту у цілому (очікуване значення втрат).

                Для прогнозування ризику відповідно до умов наведеного прикладу при аналізі представленої структури (див. табл. 12.2) використовують прямий ланцюжок міркувань. Тобто, виходячи з відомих даних, що характеризують конкретний проект, формулюють висновок - наявність чи відсутність ризику - і дають йому кількісну оцінку (імовірності й очікуваного значення втрат).

                Для перевірки адекватності побудованої структури реальним умовам може бути використана інформація про несприятливі результати при реалізації аналогічних проектів у минулому. У цьому випадку використовують зворотний ланцюжок міркувань. За його допомогою на підставі наслідків встановлюють причини - які фактори ризику й у яких комбінаціях привели до негативних результатів. Це дозволяє уточнити прогнози на майбутнє і скорегувати схему і процедури аналізу ризику.

                До числа основних переваг розглянутого підходу слід віднести принципову можливість розрахунку ризику в умовах різноспрямованої дії факторів, які його спричиняють, з нечіткою оцінкою ступеня впливу кожного з них. При цьому можна визначити вплив кожного з прийнятих у розрахунок факторів ризику, оцінити його частку в загальній сумі втрат.

                У підсумку слід зазначити, що аналіз ризику не є самоціллю, він є основою для прийняття обґрунтованих і ефективних рішень про вибір оптимальних рішень чи видів діяльності, а також основою розробки заходів спрямованих на запобігання, чи зниження компенсацію ризику (можливих утрат).

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.