РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 14. ОБЛІК ФІНАНСОВОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

14.1. Бухгалтерський облік як основа інших видів обліку фінансової та господарської діяльності підприємствПерехід до ринкової економіки, децентралізація прийняття економічних рішень, передача влади підприємствам породжують невизначеність і ризик підприємницької діяльності. Але навіть у таких умовах підприємствам необхідно приймати різного роду рішення, а для цього необхідно мати надійну інформацію. Таку інформацію можуть надати результати бухгалтерського обліку та інша звітність, що базується на ньому. З 01.01.2000 р. в Україні діють Національні стандарти бухгалтерського обліку, що наблизили порядок ведення бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів. Така перебудова була необхідна для того, щоб забезпечити можливість керівництву вітчизняних підприємств розмовляти єдиною фінансовою мовою з підприємцями інших країн на міжнародному ринку.
Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, що ведеться на підприємстві, базується на певних принципах та методах і служить основою для інших видів обліку та звітності, що використовують грошовий вимірювач (рис. 14.1).

Рис. 14.1 Бухгалтерський облік як основа інших видів обліку та звітності
 
Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку –нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам (Закон 996-XIV, 1999). Мета бухгалтерського обліку зображена нами на рис. 14.2. 
   
Рис. 14.2 Мета бухгалтерського обліку
 
Всі перелічені на рис. 14.1 види обліку та звітності використовують грошовий вимірювач. Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, яким користується підприємство. Фінансова, податкова та інші види звітності, як видно з рис. 14.2, базуються на даних бухгалтерського обліку.
У 2000 р. всі підприємства України перейшли на ведення обліку за новим планом рахунків. У новому плані рахунків для ведення бухгалтерського обліку передбачено використання рахунків і субрахунків, на яких відображається вся комерційна діяльність підприємства.
Номери рахунків (коди) нового Плану рахунків представлені у десятковій системі. Розглянемо приклад розшифровки номеру рахунку.
 
Приклад 1
Номер рахунку 7 0 1

  Клас                   7 - “Доходи та результати діяльності”
Рахунок (7) 0 - “Доходи від реалізації”
Субрахунок (70)  1 - “Доходи від реалізації готової продукції”
 
 Тобто перша цифра номера рахунку (в даному випадку 7) означає клас Плану рахунків, друга (0) – номер рахунку цього класу, третя (1) – номер субрахунку (рахунку другого порядку), що позначається однозначним або двозначним числом.
 
Розглянемо на прикладі порядок відображення доходів на рахунках класу 7 “Доходи та результати діяльності”.
 
Приклад 2

Зміст операції

Дт

Кт

Сума, гр.

1 Відвантажена готова продукція   покупцю згідно угоди

361

701

10000,00

2 Нараховані податкові   зобов’язання з ПДВ

701

6411

1666,67

 

Бухгалтерські рахунки дозволяють зробити групування, відображення та поточний контроль господарських коштів, їх джерел, а також результатів діяльності. Класи Плану рахунків поділені на три групи за їх економічним змістом.

 

Господарські засоби – це матеріальні цінності, нематеріальні активи, грошові ресурси та ресурси у розрахунках. Господарські засоби залежно від їх участі у виробничому процесі розподіляються на необоротні та оборотні активи (рис. 14.3).

      Джерела коштів – це економічна умовність, на якій базується основний метод бухгалтерського обліку – метод подвійного запису.

      Подвійний запис дозволяє врахувати рух коштів і їх джерел по рахунках і прослідкувати, яким коштам відповідає яке джерело.

      Використання методу подвійного запису розглянемо на прикладі.

 

 

Приклад 3

Підприємство закупило виробничі запаси (сировина, 500 грн.) за рахунок уставного капіталу. Зміни коштів і їх джерел відображаються методом подвійного запису.

 

Кошти

Джерело

20 “Виробничі запаси”

40   “Уставний капітал”

Дт

Кт

Дт

Кт

500 грн.

 

 

500 грн.

 

Таким чином, задіяний рахунок 20 класу 2 “Запаси” по Дт в сторону збільшення коштів та по Кт рахунка 40 класу 4 “Власний капітал…” у сторону зменшення джерела.

 

Джерела, що називаються також пасивами, підрозділяються на власні та залучені (рис. 14.4).

Національні стандарти бухгалтерського обліку забезпечили послідовне впровадження єдиних принципів і методів відображення господарської діяльності підприємства у фінансовій звітності.

Відмінності основних видів обліку фінансової та господарської діяльності подані в табл. 14.1.

          Таблиця 14.1 – Основні відмінності видів обліку фінансової та

господарської діяльності підприємства

Характерні відмінності

Види обліку

Бухгалтерський

Управлінський

Фінансовий

Податковий

1

2

3

4

5

Основна мета

Одержання, надання, аналіз і контроль повної, правдивої, неупередженої інформації щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів підприємства

Основні показники

Обороти та залишки по рахунках

Прибуток (збиток), собівартість продукції, валовий дохід (ВД), валові витрати (ВВ)

Прибуток (збиток), валовий оборот, витрати, доходи

Прибуток (збиток), зобов’язання (кредит) з ПДВ, ВД, ВВ

Користу-

вачі

Служби підприємства, що забезпечують управлінський, фінансовий і податковий облік

Служби підприємств

Зовнішні користувачі, крім податкових служб

Податкові служби

 


 

Продовження табл. 14.1

1

2

3

4

5

Виконавці на малих підприєм-ствах

Бухгалтерія

Бухгалтерія

Бухгалтерія

Бухгалтерія

Виконавці на великих підприємствах

Бухгалтерія

Відділ управлінського обліку

Економічний відділ

Бухгалтерія

Склад звітності

Журнали, ордери, головна книга, книга реєстрації, баланс

Звіти-рекомендації

Баланс, звіти: про фінансові результати, про рух грошових коштів, про власний капітал

Декларація на прибуток з додатками, декларація з ПДВ, звіти з місцевих податків

Обов’язковість ведення

Обов’язково

За бажанням

Обов’язково

Обов’язково

Види реєстрів, обов’язкових для заповнення

Див. склад звітності

Див. склад звітності

Див. склад звітності

Відомості обліку ВД і ВВ, книги придбання та продажу товарів

 

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.