РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 16. Стратегічні аспекти управління підприємством

16.1. Сутність стратегіїВ умовах ринкової економіки кожне підприємство самостійно вирішує, з якою продукцією виходити на ринок. Ефективність діяльності господарського суб'єкта залежить від багатьох факторів. Насамперед від того, наскільки грамотно підприємство визначає асортимент, кількість і якість товарів, які воно збирається випускати, методи їх збуту. Крім того, ефективність залежить від того, наскільки витрати виробництва і реалізації продукції будуть відповідати суспільно необхідним витратам праці. Вирішення цих проблем передбачає використання певного забезпечувального механізму управління, тобто проведення відповідної комерційної, фінансової і виробничої політики.
На цей час у сфері бізнесу спостерігається підвищення інтересу до стратегічного управління. Про стратегічне управління довгий час говорили в основному військові. Прихід «постіндустріальної епохи» ознаменувався зміщенням акцентів у бік стратегічних аспектів розвитку і в економіці.
 
Подробиці
Поняття «стратегія» походить від грецького слова strategia і складається з двох частин: stratos – військо і ago – веду, тобто за походженням є військовим терміном.
Термін «стратегічне управління» стосовно до економічної сфери діяльності був введений у 60-70-х роках ХХ століття у зв'язку із загостренням конкурентної боротьби. Саме тоді сфера економічної діяльності почала нагадувати поле військових дій.
 
Загальне значення стратегії звичайно не викликає сумніву. Стратегія – це система управління, яка передбачає довгострокові цілі. Значно складніше визначити глибинний зміст стратегії. Основні версії цього терміна подані в таблиці 16.1.
Таблиця 16.1. Основні підходи до поняття «стратегія»
(Колпаков, 2001)

Автор(и)

Версія дефініції

Деталізація змісту стратегії

Ансофф

Стратегія - це набір правил для ухвалення рішень, які організація використовує у своїй діяльності

Містить загальні напрями, які забезпечують зростання і зміцнення позицій фірми. Є інструментом, що може допомогти в умовах нестабільності, забезпечує збалансо-ваність і загальні напрями зростання»

Мескон,

Альберт,

Хедоурі

Стратегія є детальним всебіч-ним комплексним планом, призначеним для того, щоб забезпечити здійснення місії організації і досягнення її цілей

Комплекс заходів, послідовне і паралельне виконання яких дає змогу досягти мети за відсутності змін в зовнішньому та внутрішньому середовищі

Стівенсон

Стратегія – план досягнення цілей організації. Тактика – це методи і дії, що вико-нуються для здійснення стратегії. Виробнича стратегія – підхід, що випливає із загальної стратегії

Якщо вважати методи організації пунктом призначення, то стратегія є путівником, що показує шлях до цього місця призначення. Стратегія – фокус для ухвалення виробничого рішення. Загальна стратегія організації визначає напрямок її діяльності. Виробнича стратегія стосується насамперед безпосередньо виробничого аспекту діяльності

Німецька школа

Стратегія – оптимальний засіб досягнення цілей підприємства

Визначення стратегії пов’язано з пошуком альтернатив в стратегічному плані

Герчикова

Стратегія фірми – це розра-хована на перспективу систе-ма заходів, що забезпечує досягнення конкретних намі-чених компанією цілей

Сутність розроблення і реалізації стратегії полягає у виборі з багатьох альтернатив потрібного напрямку розвитку.

Томпсон,

Стрикленд

Фактично стратегія – це управлінський план, спрямо-ваний на зміцнення позицій організації, задоволення пот-реб її клієнтів і досягнення певних результатів діяль-ності

Стратегія компанії відповідає на запитання: як розширити бізнес, як задовольнити споживачів, як перевер-шити конкурентів, як відповісти на зміни ринкових умов, як управляти функціональним підрозділом, як досягти мети.

Дойль

Стратегія визначає напрям, в якому рухається компанія, ви-конуючи поставлені завдання

У центрі стратегії – рішення в сфері маркетингу та інновацій. Найваж-ливіше рішення  – вибір ринків

Круглов

Стратегія компанії - це прий-няті її вищим керівництвом напрямки або методи діяльності для досягнення важливого результату, що має довгострокові наслідки

 

Стратегія відрізняється від плану тим, що вона розробляється в умовах невизначеності зовнішнього середо-вища, коли головна мета компанії і відповідні їй головні та локальні цілі не можуть бути визначені і немає змоги вироблення конкретного завдання (критерії управління) для підрозділів компанії

Котлер

Армстронг

Сондерс

 

Стратегія компанії – це сис-темний підхід до вирішення проблем її розвитку і функці-онування, що забезпечує збалансованість діяльності компанії

Стратегія спрямована на гармонізацію цілей і можливостей підприємства

Білошапка

Загорій

Стратегія – це довгострокове якісне визначення управління розвитку організації

Розглядає сфери, засоби і форми діяльності, системи взаємовідносин всередині організації, а також позиції організації в навколишньому середови-щі, що ведуть організацію до її цілей

 

На основі вищенаведених положень можна сформулювати визначення стратегії підприємства.

У широкому розумінні стратегія підприємства – це довгострокові, найбільш принципові, важливі настанови, плани, наміри керівництва підприємств щодо виробництва: доходів і витрат, капіталовкладень, цін, соціального захисту (Райзберг и др., 1996).
Сутність стратегії, її місце і роль можна подати у вигляді взаємозв'язку категорій теорії стратегічного управління (рис. 16.1).
Економічна сутність стратегії реалізується у виконуваних нею функціях:
• визначає цільову настанову, перспективні напрямки і траєкторію руху даного господарського суб'єкта у часі і просторі (фактично, зазначена функція розміщується на схемі (рис. 16.1) у блоці «цілі стратегічного управління»);
• є динамічною моделлю доцільної, системної діяльності людей, що враховує вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища (на схемі -рис. 16.1 – позначена блоком «стратегії»).

Рис. 16.1. Місце стратегії в системі елементів управління підприємством
 
В літературі зазначені два значеннєвих відтінки, що характеризують розглянуті функції стратегії, часто розрізняються термінологічно. Стратегія, що розуміється як формування цільової настанови, називається стратегією результату, а стратегія, спрямована на визначення пріоритетної моделі поводження, називається стратегією процесу.
 
Примітка
Два значеннєвих відтінки стратегії, пов'язаних з виконанням нею двох зазначених функцій, можна розрізнити і суто лінгвістично.
Стратегія як формулювання цільової настанови звичайно вживається тільки в однині. «Визначити стратегію підприємства», у цьому розумінні, – це сформулювати стратегічну мету його розвитку. Навіть, якщо таких цілей не одна, а кілька, всі вони вміщуються в понятті «стратегія».
Стратегія, під якою розуміють модель поводження, може вживатися і в множині. Стратегій, тобто моделей поводження, дійсно, може бути кілька.
 
Стратегія як результат обумовлена формуванням головних цільових настанов фірми. Звичайно виділяють три основних рівня формування цілей будь-якого підприємства (Экономическая, 1999):
1) вибір місії організації, тобто чітко вираженої причини її існування, кінцевої задачі підприємства (місія організації є точкою відліку при аналізі альтернативних управлінських рішень);
2) формування на основі місії стратегічних цілей (довгострокових, середньострокових, короткострокових), які є критеріями для всього подальшого процесу ухвалення рішень;
3) розроблення тактичних завдань, що забезпечують досягнення стратегічної мети (співвідношення між цілями і задачами може бути проілюстровано такою деталлю: стратегічні цілі визначають положення кривої пропозиції фірми, а тактичні задачі - її нахил).
 
Приклад 1
Необхідність місії була визнана найбільш відомими керівниками. Так, Генрі Форд визначив місію компанії «Форд» як «надання людям дешевого транспорту». І якщо хтось це здійснить, стверджував він, то прибуток навряд чи пройде мимо (Экономическая, 1999).
 
Як бачимо, місія підприємства повинна бути поєднанням основних зовнішніх і внутрішніх завдань, які воно повинно вирішувати протягом всього періоду свого існування. Зокрема, місія компанії «Форд» – це надання людям дешевого транспорту (зовнішня мета) із прибутком для своїх акціонерів (внутрішня мета) (Экономическая, 1999).
Внутрішні цілі будь-якого підприємства пов'язані насамперед із просуванням інтересів її членів, одержанням ними заробітної плати, інших матеріальних і соціальних благ. У сучасному суспільстві внутрішні цілі можуть бути досягнуті тільки через ефективне задоволення інтересів людей поза підприємством, зокрема, задоволення попиту споживачів на продукцію підприємства. Це належить до зовнішніх цілей підприємства. Подібне ефективне поєднання внутрішньої і зовнішньої цілей фірми (місії) – одна з переваг ринкової системи.
Стратегія як процес враховує вплив підприємства як на зовнішні, так і внутрішні фактори. Дії підприємства стосовно зовнішніх факторів (факторів зовнішнього середовища) зводяться головним чином до дослідження їх існуючого і прогнозного стану. На основі цього необхідно визначити, які зміни зовнішніх факторів фірма в змозі контролювати.
Можна виділити два ключових завдання стратегії:
1) визначити, які фактори зовнішнього середовища і у яких межах підприємство здатне змінити в сприятливому для себе напрямку;
2) виявити, які внутрішні фактори необхідно змінити, щоб «ефективно пристосуватися» до тих змін факторів зовнішнього середовища, які підприємство не в змозі контролювати.
Автори Оксфордського тлумачного словника з бізнесу (Бизнес, 1998) виділяють провідну рису стратегічного поводження фірм на ринку, яка в кінцевому підсумку розкриває основний зміст стратегії як процесу. Це зміна структури ­ринку. Таким чином, можна вважати, що стратегічні рішення підприємства пов'язані головним чином зі структурними перетвореннями продукції, що випускається; застосовуваних технологій; набору постачальників ресурсів; контингенту споживачів продукції; сегментів ринку, на якому підприємство реалізує свою продукцію.
Часто стратегію розглядають як ідеальну модель підприємства, своєрідний зразок, до якого прагне наблизитися організація (підприємство). Найчастіше за зразок беруть фірму, що процвітає, аналізують позитивні риси її діяльності і намагаються скористатися її досвідом.
При розроблення стратегії кожне підприємство має враховувати такі важливі параметри своєї діяльності: місію; конкурентні переваги; особливості організації бізнесу; ринки збуту, де діє фірма; властивості продукції (послуг); ресурси; структуру організації; виробничу програму; організаційну культуру.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.