РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 19. ОСНОВИ зовнішньоекономічної діяльності підприємства

19.4. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльностіОсновними рисами державного регулювання ЗЕД у цей час є застосування у взаємодії двох типів зовнішньоторговельної політики – протекціонізму і лібералізації. Метою політики протекціонізму є створення найсприятливіших умов для роботи на внутрішньому ринку національних виробників товарів (послуг) і обмеження іноземної конкуренції. Проведення країною такої політики може викликати у відповідь реакцію з боку країн – зовнішньоторговельних партнерів. Відмова від політики протекціонізму означає лібералізацію ЗЕД.
Механізм регулювання ЗЕД розроблений на законодавчому рівні стосовно зовнішньої торгівлі. Засоби зовнішньоторговельної політики підрозділяють на такі основні групи: тарифні (митні тарифи) і нетарифні (квотування /контингентування/, добровільні експортні обмеження, експортні субсидії та ін.).
Тарифні методи регулювання. Методи тарифного регулювання спрямовані на регулювання експортно-імпортних операцій для захисту внутрішнього ринку і стимулювання структурних змін національної економіки. Найбільш традиційним і найбільш активно вживаним інструментом тарифного регулювання є митний збір (митний тариф), який являє собою свого роду податок на ввезення/вивезення в/із країну(и) товарів. Таким чином, підвищується вартість товару і експортер (імпортер) вимушений компенсувати додаткові витрати, пов'язані із сплатою мита, підвищуючи ціну товару.
Митний тариф як інструмент регулювання ЗЕД виконує такі функції:
• фіскальну, тобто забезпечує поповнення прибуткової частини бюджету;
• захисну, тобто оберігає національну економіку від іноземної конкуренції;
• регулюючу, тобто робить вплив на формування структури виробництва, заохочуючи розвиток одних галузей і стримуючи інші.
Митні збори підрозділяють на імпортні, експортні та транзитні.
Імпортне мито застосовується найбільш часто в світовій практиці торгівлі і підрозділяється на фіскальне і протекціоністське. Фіскальне мито застосовується відносно товарів, які не виробляються усередині країни. Протекціоністське мито спрямоване на захист національних виробників від іноземних конкурентів.
Високе імпортне мито робить іноземні товари неконкурентоспроможними на внутрішньому ринку і найчастіше використовується для захисту національних виробників аналогічних товарів (послуг).
Експортне мито в міжнародній торгівлі використовується рідше. Його використовування призводить до подорожчання товару на світовому ринку, саме тому воно застосовується у випадку, якщо країна прагне обмежити вивіз певного товару. В економічно розвинутих країнах експортне мито практично не застосовується, а в США його використання навіть заборонено Конституцією (Гаврилова, 1999).
Транзитне мито стягується з товарів, які перетинають національну територію країни транзитом. Його використання призводить до таких небажаних наслідків, як порушення ефективного функціонування міжнародних зв'язків і заборона торговельних потоків. У цей час таке мито практично не застосовується.
Існують три види митних зборів: специфічне, адвалерне і комбіноване (змішане) (рис. 20.3). 
  
 Специфічне мито визначається у вигляді фіксованої суми з одиниці вимірювання (ваги, площі, об'єму і т.д.). Внутрішня ціна імпортного товару (РD) після обкладення специфічним тарифом дорівнюватиме:
 
PD = PIM + TS, (20.1)
 
де РІM – ціна, за якою товар імпортується (митна вартість товару); ТS – ставка специфічного тарифу.
 
Адвалерне мито встановлюється у вигляді відсотка від митної вартості товару. При застосуванні адвалерного тарифу внутрішня ціна імпортного товару складе:
 
PD = PIM (1 + TAV), (20.2)
 
де TAV – ставка адвалерного тарифу.
 
Адвалерне мито більш зручне при імпорті машинно-технічних виробів. За деякими оцінками, частка адвалерних мита складає близько 70-80% (Буглай, 1996).
Діє ще проміжна методика, яка полягає в тому, що митні органи одержують право самостійно вибирати між специфічним і адвалерним митом залежно від того, яке з них вище. Таке мито отримало назву комбіноване (змішане).
 
Митний тариф за розмірами ставок підрозділяють на такі види:
• преференційні (особливо пільгові) ставки, які нижче від мінімальних і часто дорівнюють нулю. Право використовування такого мита одержують держави, що входять в економічні інтеграційні угрупування: зони вільної торгівлі, митні й економічні союзи. Такі ставки застосовуються до товарів, що походять з країн, які входять разом з Україною в митні союзи або створюють спеціальні зони, чи яким наданий спеціальний режим відповідно до міжнародних договорів, а також походять з країн, що розвиваються (Внешнеторговые, 1994);
• договірні (мінімальні) ставки застосовуються до товарів, що походять з країн, з якими Україна уклала договір про режим найбільшого сприяння (РНС). За умовами такого договору країни, що його підписали, беруть на себе зобов'язання не стягувати з товарів, що імпортуються, мита, яке переважає за розмірами величину мита, що стягується з товарів будь-яких третіх країн. Таке положення називається режимом недискримінації;
• генеральні (автономні) ставки – максимальне мито, яке в два-три рази перевищує всі інші; його застосування фактично дискримінує товари, що ввозяться з конкретної країни;
• повні ставки застосовуються до всіх інших товарів.
Порядок формування мита і застосування тарифних методів при ввезенні на митну територію України і вивезенні за межі цієї території товарів та інших предметів регулюється Законом України «Про Єдиний митний тариф».
 
Подробиці
Митні тарифи залишаються найважливішим інструментом регулювання ЗЕД, але їх роль за останні десятиріччя поступово послабшала. В ході багатосторонніх переговорів у рамках GATT (ГАТТ) було досягнуто значного зниження тарифних бар'єрів: так, середньовиважений рівень імпортних митних тарифів у промислово розвинутих країнах знизився з 40-50% у кінці 1940-х рр. до 4-5% на даний час (Миклашевская, 1998).
 
Нетарифні методи регулювання. Ступінь дії держави на міжнародну торгівлю останніми роками зріс у результаті значного розширення форм і методів нетарифних торговельних обмежень. Нетарифні методи ЗЕД (рис. 20.4), тобто різні адміністративні, технічні, а також заходи щодо охорони навколишнього середовища і здоров'я людей, захисту національної безпеки та ін., використовуються в тій або іншій мірі всіма країнами світу. 
  
   
Подробиці
За деякими оцінками, у цей час існує не менше п'ятидесяти різних форм нетарифного регулювання ЗЕД. Особливо активно нетарифні методи регулювання торгівлі використовують промислово розвинуті країни. До середини 1990-х років у середньому 14% товарів, що імпортуються країнами Європейського Союзу (ЄС), США і Японією, зазнавали основних нетарифних обмежень: імпортних квот, добровільного обмеження експорту і антидемпінгових заходів. Будучи менш відкритими, ніж митні збори, нетарифні бар'єри дають більше можливостей для довільних дій урядів і створюють значну невизначеність у міжнародній торгівлі. В цьому зв'язку однією із найважливіших задач, що постає перед Світовою організацією торгівлі (СОТ), є поступова відміна таких заходів і перехід до регулювання ЗЕД тільки тарифними методами (так звана тарифікація – заміна кількісних обмежень тарифами, що забезпечують еквівалентний рівень захисту) (Миклашевская, 1998).
 
Багато держав використовували і використовують нетарифні обмеження для збереження суворого контролю за платежами із зовнішньоторговельних операцій або виходу із стану загальної економічної відсталості, хоча деякі з методів спрямовані на торговельну дискримінацію певних країн за допомогою заохочення імпорту з інших держав.
З усіх видів нетарифних бар'єрів щонайбільше розповсюдження отримали кількісні обмеження, які містять квотування (контингентування) і ліцензування.
Квотування (контингентування) є обмеженням у кількісному або вартісному виразі об'єму продукції, дозволеної до ввезення в країну (імпортна квота) або вивезення з країни (експортна квота) за певний період. Як правило, квотування зовнішньої торгівлі здійснюється шляхом її ліцензування, коли держава видає ліцензії на імпорт або експорт обмеженого об'єму продукції і одночасно забороняє неліцензовану торгівлю.
Ліцензія є дозволом, що надається компетентними державними органами на імпорт або експорт якого-небудь товару (послуги). Ліцензії можуть набувати різних форм.
Генеральна ліцензія надає право будь-якій особі на здійснення імпортних (експортних) операцій з певними товарами (послугами) протягом всього терміну дії режиму ліцензування.
Індивідуальна ліцензія надається звичайно конкретному підприємству (фірмі) з вказівкою об'єму, часу і найменування товару, дозволеного до ввезення (вивезення).
При автоматичному ліцензуванні держава постійно контролює закупівлі, ураховує їх об'єм і має можливість за необхідності швидко обмежити імпорт (експорт).
Державна монополія встановлена на торгівлю продукцією, для використовування якої потрібний спеціальний дозвіл: озброєнням, боєприпасами, товарами подвійного призначення (уран, отрути, наркотичні засоби, рентгенівське устаткування та ін.), дорогоцінними металами і каменями, результатами наукових досліджень в області озброєнь. Ліцензію на торгівлю товарами цієї групи видає відповідний державний орган.
Контроль за якістю товарів, що ввозяться на територію України, повинен відповідати технічним, санітарним, ветеринарним, фітосанітарним, фармакологічним і екологічним стандартам і вимогам України.
Заборони і обмеження експорту й (або) імпорту можуть вводитися як захисні заходи, пов'язані з необхідністю уникнути економічних потрясінь. Такі заходи вводяться, наприклад, у тому випадку, якщо різко збільшені об'єми імпорту загрожують національному виробництву певних товарів (послуг).
Квоти і ліцензії обмежують самостійність підприємств (фірм) відносно вибору ринку і об'єму торгівлі, проте саме ці методи отримали у цей час щонайбільше розповсюдження.
До нетарифних методів зовнішньоторговельного регулювання належать також добровільні експортні обмеження (ДЕО), експортні субсидії і демпінг.
Добровільні експортні обмеження. З початку 1970-х років широке розповсюдження отримала особлива форма кількісного обмеження імпорту – добровільні експортні обмеження, коли не країна-імпортер встановлює квоту, а країни-експортери самі беруть на себе зобов'язання із обмеження експорту в дану країну.
 
Подробиці
У цей час укладено декілька десятків подібних угод, що обмежують експорт автомобілів, сталі, телевізорів, текстильних виробів і т.д., головним чином, з Японії і нових індустріальних країн в США і країн ЄС. Звичайно, такі експортні обмеження є не добровільними, а вимушеними: вони вводяться або в результаті політичного тиску країни-імпортера, або під впливом загроз застосування більш жорстких протекціоністських заходів (наприклад, порушення антидемпінгового розслідування) (Миклашевская, 1998).
 
ДЕО являють собою ту ж квоту, але вводяться не країною-імпортером, а країною-експортером. Проте наслідки таких заходів із обмеження зовнішньої торгівлі для економіки країни-імпортера мають ще більш негативний характер, ніж при використовуванні тарифу або імпортної квоти.
Основна причина використовування такого методу регулювання ЗЕД, перш за все, полягає в тому, що будучи достатньо дієвим інструментом кількісного обмеження імпорту і захисту внутрішнього ринку, ДЕО раніше формально не заборонялися положеннями ГАТТ. У цей час у рамках ГАТТ/СОТ поставлена задача поступової відмови від використовування ДЕО.
Експортні субсидії. Для захисту національних виробників держава може не тільки обмежувати імпорт, але і заохочувати експорт. Однією з форм стимулювання вітчизняних експортних галузей є експортні субсидії, тобто пільги фінансового характеру (безвідплатні дотації, експортні премії та ін.), що надаються державою експортерам для розширення вивезення товарів за кордон. У результаті таких субсидій експортери мають можливість продавати товар на зовнішньому ринку за більш низькою ціною, ніж на внутрішньому. Експортні субсидії можуть бути прямими (виплата дотацій виробнику при його виході на зовнішній ринок) і непрямими (шляхом пільгового оподаткування, кредитування, страхування і т.п.).
Демпінг. Держава може також приймати заходи із припинення несумлінної конкуренції при проведенні зовнішньоторговельної діяльності, зокрема у випадках демпінгу. Демпінг є поширеною формою конкурентної боротьби на світовому ринку. Демпінг може бути, по-перше, наслідком державної зовнішньоторговельної політики, коли експортер одержує субсидію (цей випадок розглянутий нами вище), по-друге, демпінг може стати результатом типово монополістичної практики дискримінації в цінах, коли фірма-експортер, яка займає монопольне положення на внутрішньому ринку, при нееластичному попиті максимізує дохід, підвищуючи ціни, тоді як на конкурентному зарубіжному ринку при достатньо еластичному попиті вона добивається максимізації доходу шляхом зниження ціни і розширення об'єму продажів.
Відповідно до правил ГАТТ/СОТ для захисту від демпінгу держава-імпортер може вводити антидемпінгове мито, чому повинне передувати спеціальне розслідування з метою встановлення самого факту демпінгу і збитку від нього. Проте часто фірми, які виробляють імпортозамінювану продукцію, ініціюють антидемпінгові розслідування, коли демпінгу, як такого, немає, а низькі ціни імпортних товарів пояснюються більш низьким рівнем витрат в іноземних конкурентів. У цьому випадку існує небезпека зловживання антидемпінговим законодавством і перетворення його в чисто протекціоністський інструмент, що може збільшити ціну імпортних товарів і обмежити конкуренцію на внутрішньому ринку (Миклашевская, 1998).
Антидемпінгове мито, як і звичайні митні збори, спричиняє підвищення внутрішніх цін на товар. Окрім антидемпінгових, може застосовуватися також і компенсаційне мито, яке стягується у разі встановлення того факту, що експортер при виробництві товару користувався державними субсидіями, що дозволило йому занизити ціну на товар (Внешнеторговые, 1994).
Використовування розглянутих методів нетарифного регулювання ЗЕД регулюється Законами України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (1991 р.) і «Про використовування спеціальних заходів із імпорту в Україну» (1998 р.).
 
Подробиці
Як вже наголошувалося, починаючи з 1950-х років, у результаті багатосторонніх переговорів вдалося значно знизити рівень тарифів, в той же час нетарифні бар'єри майже не торкнулися. До кінця 1960-х років саме вони стали головною перешкодою на шляху розвитку міжнародної торгівлі… Згідно з дослідженням Світового банку в 1986 р. одні лише «жорсткі» нетарифні бар'єри (заборона на імпорт, кількісні обмеження, виборча видача ліцензій та ін.) зачіпали близько 17% імпорту промислово розвинутих країн (Пебро, 1994).
 
Держава регулює ЗЕД не тільки за допомогою тарифних і нетарифних бар'єрів, але також і шляхом висновку різних торговельних договорів і угод, в яких встановлюються принципи торговельно-економічних взаємин з іноземними державами. Одним із найбільш важливих типів договорів (конвенцій) у сфері зовнішньоекономічних зв'язків, стимулюючих ЗЕД підприємств (фірм), є договір про уникнення (ліквідацію) подвійного оподаткування. Україна ратифікувала такі договори із США, Федеральною Республікою Німеччина, Республікою Фінляндія, Російською Федерацією, Республікою Білорусь та ін. країнами (Україна, 1998).
Структура органів і механізм управління ЗЕД дозволяють підприємству (фірмі) оцінити свої можливості при виході на зовнішній ринок. Проте для реальних кроків необхідно провести маркетингові дослідження, визначити свої конкурентні переваги, оцінити можливість залучення іноземних інвестицій, розміщення виробництва у вільній економічній або офшорній зоні, здійснити найбільш повний проектний аналіз.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.