РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 19. ОСНОВИ зовнішньоекономічної діяльності підприємства

19.6. Структура і зміст зовнішньоторговельного контракту купівлі-продажуКонтракт вважається досконалим, якщо досягнуто згоди сторін за всіма істотними умовами. Контракти, які використовуються в зовнішній торгівлі, містять різні умови, які визначають комерційні особливості операції. Всі умови контракту можна класифікувати так:
• з погляду їх обов'язковості для продавця і покупця;
• з погляду їх універсальності.
З погляду обов'язковості умови контракту поділять на обов'язкові (істотні) і додаткові (неістотні).
До обов'язкових умов звичайно належать:
- найменування сторін-учасників операції;
- предмет контракту;
- якість і кількість;
- базисні умови поставки;
- ціна;
- умови платежу;
- санкції і рекламації;
- юридичні адреси і підписи сторін.
Якщо одна зі сторін контракту не виконує ці умови, то інша сторона має право вимагати розірвання контракту і відшкодування збитків, тому ці умови називаються обов'язковими або істотними (т. зв. «conditions»).
 
До додаткових умов звичайно належать:
- здача-прийняття товару;
- страхування;
- відвантажувальні документи;
- гарантії;
- упакування і маркування;
- форс-мажорні обставини;
- арбітраж;
- інші умови.
При порушенні однієї із сторін додаткових (т. зв. «warranty») умов інша сторона не має права розірвати операцію, а може зажадати виконання контрактних зобов'язань і стягнути штрафні санкції (якщо це передбачено умовами контракту).
Які з умов контракту будуть обов'язковими, а які додатковими, у кожному конкретному випадку вирішують самі договірні сторони.
З погляду універсальності умови контракту поділять на індивідуальні та універсальні. До індивідуальних, тобто властивим тільки одному конкретному контракту, належать:
- найменування сторін контракту в преамбулі;
- предмет контракту;
- якість товару;
- кількість товару;
- ціна;
- терміни поставки;
- юридичні адреси і підписи сторін.
До універсальних умов належать:
- здача-прийняття товару;
- базисні умови поставки;
- умови платежу;
- упакування і маркування;
- гарантії;
- санкції і рекламації;
- форс-мажорні обставини;
- арбітраж.
Пропонуємо стисло розглянути зміст пунктів зовнішньоторговельного контракту.
Преамбула передує основному тексту контракту і починається зі слова «Контракт» в середині сторінки, після якого розміщений номер контракту. Нижче, справа, зазначаються дата, а зліва – місце укладення контракту, далі чітко зазначаються фірмові найменування сторін, іменованих як «Продавець» і «Покупець» («Замовник» і «Постачальник»), а також найменування документів, якими керуються контрагенти при укладенні контракту (статут підприємства, засновницький договір або ін.).
Предмет контракту передбачає опис предмета контракту, його точне найменування, характеристику, модель, сорт і т.д. Якщо товар вимагає більш докладної характеристики або асортимент товару широкий за найменуванням і кількістю, це зазначається в додатку до договору.
Кількість. Зазначається одиниця вимірювання і визначається порядок встановлення кількості (твердо фіксована кількість або її межі, можливість закупівлі додаткової кількості та ін.).
Якість. Встановлюється сукупність властивостей, які визначають придатність товару для використовування його за призначенням. Залежно від виду товару і торговельної практики, що склалася, застосовують різні способи визначення якості (за стандартом, за специфікацією, за технічними умовами, за виходом готового продукту, за вмістом окремих речовин в товарі, за описом, за попереднім оглядом, за зразком та ін.).
Терміни поставки. Зазначається термін поставки, тобто момент, коли продавець зобов'язаний передати товар у власність покупцю або за його дорученням особі, яка діє від його імені. В міжнародній торговельній практиці застосовують різні способи встановлення терміну поставки:
- «негайно», тобто продавець зобов'язується поставити товар у будь-який день протягом не більше 2-ох тижнів;
- визначення календарного дня поставки;
- визначення періоду (найбільш поширений в зарубіжній практиці): місяць, квартал, рік, час місяця або кварталу. В цих випадках додають слова «протягом», “не пізніше» і т.п., а при періодичних поставках – «щомісячно», «щокварталу» і т.п.;
- зазначення числа днів, тижнів або місяців із моменту здійснення якої-небудь дії, наприклад «протягом 9 місяців із дня отримання продавцем сповіщення покупця про затвердження ним проектної документації».
Базисні умови поставки. Базисними умовами в зовнішньоторговельному контракті купівлі-продажу (базисні умови у внутрішній торгівлі не застосовуються) називають спеціальні умови, які визначають обов'язки продавця і покупця із доставки товару і встановлюють момент виконання продавцем своїх обов'язків із поставки товару і переходу ризику випадкової загибелі або пошкодження товару з продавця на покупця, а також виникнувших у зв'язку з цим витрат. Базисні умови поставок засновані на міжнародній торговельній практиці і торговельних звичаях. Комплект міжнародних правил із тлумачення найбільш широковикористовуваних торговельних термінів в області зовнішньої торгівлі розроблений Міжнародною торговою палатою і називається INCOTERMS (Правила тлумачення міжнародних торгових термінів /International Commercial Terms/). В останній редакції 2000 р. INCOTERMS-2000 містить 13 базисних умов поставок, розпозділених на чотири групи – E, F, С і D.
Ціна і загальна вартість контракту. Зазначаються одиниця вимірювання, за яку встановлюється ціна, валюта ціни, способи фіксації і рівень ціни, а також знижки (якщо вони передбачені умовами контракту).
Умови платежу. При визначенні цих умов у контракті встановлюються:
• валюта платежу, валюта ціни, курс перерахування;
• застереження, спрямовані на зменшення і усунення валютного ризику;
• спосіб платежу (готівка, аванс, кредит);
• форма розрахунків (банківський переказ, акредитив, інкасо).
Упакування і маркування визначаються видом товару, його якісними і кількісними характеристиками, а також базисними умовами поставки. Описуються вимоги до зовнішнього і внутрішнього упакування товару, а також встановлюється, чи переходить упакування у власність покупця товару і чи враховується його вартість у ціну товару. Маркування вантажу містить обов'язкові для експортерів реквізити:
• товаросупровідну інформацію про імпортера, номер контракту, вагові та габаритні характеристики місць, номер місця і кількість число місць у партії;
• вимоги до транспортних фірм про правила і умови поводження з вантажем;
• попередження про небезпеки в результаті необережного поводження з вантажем.
Штрафні санкції і рекламації передбачають матеріальну відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання контрактних зобов'язань як у вигляді сплати штрафів, так і відшкодування збитків (пошкодження або втрата майна, упущена вигода та ін.). Тут обмовляються порядок і терміни подання рекламацій, права і обов'язки сторін у зв'язку з їх поданням, способи урегулювання.
Гарантії. В цьому розділі зазначаються об'єм гарантій, їх термін, обов'язки продавця і випадки, на які гарантії не розповсюджуються. Більшість контрактів містять комерційні гарантії якості, які є зобов'язаннями продавця поставити покупцю товар, що має протягом встановленого гарантійного періоду певні властивості. При невідповідності товару технічним вимогам контракту покупці протягом гарантійного періоду мають право пред'являти продавцям претензії.
Страхування. Встановлюються предмет страхування, перелік ризиків, страхувальник, а також особа, на користь якої проводиться страхування. При міжнародних операціях звичайно страхуються товари від ризику пошкодження або втрати при транспортуванні. Обов'язки із страхування у відносинах між експортерами та імпортерами звичайно визначаються базисними умовами поставки.
Форс-мажорні обставини. Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) – положення контракту купівлі-продажу, яке передбачає відстрочення його виконання або повне звільнення сторін від зобов'язань за ним у зв'язку з настанням подій, які не залежать від сторін контракту, роблять його виконання неможливим. Вони можуть бути тривалими (війна, заборони експорту або імпорту, ембарго та ін.) або короткочасними (страйки, пожежі, повені, закриття навігації і т.д.). Настання форс-мажорних обставин повинне бути засвідчено нейтральною організацією. Перелік таких обставин визначається контрактом з урахуванням конкретних умов.
Арбітраж («арбітражні застереження») припускає встановлення порядку і термінів дозволу суперечок. Сторони можуть встановлювати в контракті, що суперечки будуть розглядатися в арбітражі країни-відповідача згідно з чинним в його країні законодавством, або, що значно рідше, в арбітражі країни-продавця. В параграфі контракту, який визначає порядок арбітражного дозволу суперечок, звичайно зазначається, що рішення арбітражу є остаточним, обов'язковим для виконання обома сторонами і не підлягає оскарженню в судовому порядку.
Інші умови контракту, які не знайшли віддзеркалення в попередніх розділах. Наприклад, обговорюються зобов'язання із повідомлення про відвантаження, порядок, місце і термін здачі-прийняття товару, спеціальні умови випробувань та ін.
Залежно від об'єкта операції контракти можуть містити й інші розділи (технічні умови, умови випробувань, вимоги до технічної документації, умови відрядження фахівців для здійснення монтажних робіт і т.д.), які містяться в основному тексті контракту або виносяться в додатки, що є його невід'ємною частиною.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.