РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 20. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ

20.1. Основні дефініціїУ наш час результати інноваційної діяльності, ініційованої прискоренням темпів науково-технічного прогресу (НТП), істотно позначаються на всіх аспектах розвитку людського суспільства, змінюють саме середовище життя і діяльності людини, способи забезпечення його існування і розвитку.  
З погляду конкретних підприємств інноваційну діяльність необхідно розглядати як один з основних засобів їх адаптації до умов зовнішнього середовища, що постійно змінюються.
Інноваційна діяльність (інноваційний процес) означає процес створення, впровадження і поширення інновацій.
Під інновацією слід розуміти кінцевий результат діяльності по створенню і використанню нововведень, втілених у виді удосконалених або нових товарів (виробів та послуг), технологій їх виробництва, методів управління на всіх стадіях виробництва і збуту товарів, що сприяють розвитку і підвищенню ефективності функціонування підприємств, які їх використовують.
Інновації класифікують за наступними ознаками (Инновационный, 1997; Медынский, 1999):
· за сферами діяльності (характером застосування): технологічні, виробничі, економічні, торгові (збутові), соціальні, управлінські;
· за технологічними параметрами: продуктові (нові продукти), процесні (нові технології, методи управління, організаційні форми і т.п.);
· залежно від глибини внесених змін: радикальні (піонерні), ординарні (винаходи, нові рішення), ті, що поліпшують чи модифікаційні (модернізації);
· за ступенем новизни: нові для підприємства, нові для галузі, нові для країни, нові для світового ринку;
· за адресатом інновацій: для виробника, для споживача, для суспільства в цілому.
Основною сутністю інновації й інноваційної діяльності є зміни, що розглядаються як джерело доходу.
У загальному випадку виділяють два типи ринкових стратегій функціонування підприємств: стабілізаційні (збереження досягнутого рівня виробництва, частки ринку і т.п.) і розвиваючі (розширення виробництва, частки ринку, збільшення прибутку тощо). Однак, як показує практика, перші можуть принести лише тимчасовий успіх і не можуть забезпечити тривале виживання підприємств на ринку відповідно до їх місії і прийнятої мотивації бізнесу.
Розвиток окремих підприємств і економіки країни в цілому може бути забезпечено різними шляхами.
Екстенсивний шлях передбачає розширення обсягів виробництва і збуту продукції. Відбувається в умовах ненасиченого ринку, при відсутності гострої конкуренції, в умовах відносної стабільності господарського середовища. Пов’язаний зі зростаючими витратами ресурсів. У наш час у більшості регіонів світу даний підхід практично вичерпав себе, у силу того, що наявні ринки уже заповнені товарами.
Інтенсивний науково-технічний передбачає використання досягнень науки і техніки для удосконалювання конструкції і технологій виробництва традиційних (модернізованих) продуктів з метою зниження собівартості їх виробництва, підвищення якості, а в підсумку - підвищення конкурентоспроможності. Перехід на даний шлях розвитку відбувається в міру насичення ринку, вичерпання дефіцитних ресурсів, зростання конкуренції товаровиробників.
Інноваційний науково-технічний передбачає безупинне оновлення асортименту продукції і технологій її виробництва, удосконалювання системи управління виробництвом і збутом.
Порівняльна характеристика названих шляхів розвитку наведена нижче в табл.23.1.

Таблиця 23.1 - Порівняльна характеристика шляхів розвитку

Характеристики

Шлях розвитку

Екстенсивний

Інтенсивний

Інноваційний

Концепція розвитку

Збільшення обсягів виробництва

Зниження витрат

Збільшення доходів

Тип ринку

Ринок продавця

Ринок продавця і ринок покупця

Ринок покупця

Охоплення ринку

Весь ринок у цілому

Окремі сегменти

Окремі сегменти і “ніші” ринку

Конкуренція

Практично відсутня

Переважно цінова

Переважно не цінова

Запити споживачів

Стабільні

Мінливі

Різка диференціація і постійні зміни

Переважний тип виробництва

Масове

Серійне

Дрібносерійне й одиничне

Співвідношення витрат на виробництво (ВВ) і збут (ВЗ)

ВВ >> ВЗ

ВВ » ВЗ

ВВ > ВЗ

Частки працівників розумової (РП) і фізичної праці (ФП) у виробництві

ФП >> РП

ФП > РП

РП > ФП

Підхід до управління

Адміністративний

Системний

Ситуаційний

 

Примітка
В останні десятиліття ХХ століття в промислово розвитих країнах світу відбулися корінні зміни в співвідношенні факторів економічного росту, на перше місце виходять інноваційні, їх частка збільшилася з 20 % у 60-і роки до 40 % у наш час і існуючі тенденції зберігаються, що ставить українських товаровиробників перед необхідністю переходу на інноваційний шлях розвитку. 
 

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.