РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 20. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ

20.2. Інноваційний розвиток: основні поняття   Інноваційним є розвиток, що спирається на безупинні пошук і використання нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємства в змінних умовах зовнішнього середовища у рамках обраної місії і прийнятої мотивації діяльності, пов’язаний з модифікацією існуючих і формуванням нових ринків збуту.

 

         Подробиці

         Аналіз процесів, які відбуваються у світовій і вітчизняній економіці показує, що в наш час альтернатив інноваційному шляху розвитку немає (Ілляшенко, 1999). Так, за даними американських фахівців, 49% підприємств, що лідирують у своїх галузях за розмірами прибутку і приросту обсягів виробництва, зобов'язані своїми успіхами розробці і виведенню на ринок нових товарів зорієнтованих на більш повне задоволення запитів споживачів, у той час як у підприємств-аутсайдерів лише 11% обсягів продажу припадає на нові вироби. Вітчизняна практика дає аналогічну картину. За даними Держкомстату України (Статистичний, 1999 ) у 1998 році у більше ніж 90% підприємств, з числа тих, що впроваджують інновації, спостерігався приріст обсягів збуту і розширення ринків збуту. З загального числа підприємств-інноваторів 55% замінили застарілу продукцію на нову, більше 40% знизили матеріалоємність і енергоємність продукції, 32% упровадили ресурсозберігаючі екологічно орієнтовані технології.

               

Підприємство, що вступило на інноваційний шлях розвитку, повинне функціонувати у відповідності з наступними принципами:

·       адаптивності - прагнення до підтримки певного балансу зовнішніх і внутрішніх можливостей розвитку (внутрішніх спонукальних мотивів діяльності господарюючого суб'єкта, і зовнішніх, що генеруються ринковим середовищем);

·       динамічності - динамічне приведення у відповідність цілей і спонукальних мотивів (стимулів) діяльності підприємства (включаючи його власників, менеджерів, фахівців, працівників);

·       самоорганізації - самостійне забезпечення підтримки умов функціонування, тобто самопідтримання обміну ресурсами (інформаційними, матеріальними, фінансовими) між елементами виробничо-збутової системи підприємства, а також між підприємством і зовнішнім середовищем;

·       саморегуляції - коректування системи управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства відповідно до змін умов функціонування;

·       саморозвитку - самостійне забезпечення умов тривалого виживання і розвитку підприємства (відповідно до його місії і прийнятої мотивації діяльності).

                Інноваційна діяльність і інноваційний розвиток у загальному випадку відбувається в результаті виявлення і реалізації ринкових можливостей - напрямків діяльності, що відкриваються перед підприємством, виходячи, насамперед, із зовнішніх умов у яких воно функціонує, і особливостей самого підприємства.

                Можливі варіанти розвитку ринкових можливостей, виділені стосовно до умов України, подані нижче на рис.3.2 (Ильяшенко, 1998).

                Як випливає з рис.23.2, розвиток підприємств може бути забезпеченим за допомогою інновацій різного виду. Цілями можуть бути: підвищення ефективності виробництва, розширення частки ринку, збільшення прибутку і т.п., однак основною метою є забезпечення умов тривалого виживання і стійкого розвитку підприємства на ринку.

 

               

 

Агресивні цінові стратегії

 

 

Заходу щодо стимулювання збуту

 

 

Розширення (реформування) збутової мережі

Більш глибоке

проникнення

 

Використання багаторівневого

маркетингу

на ринок

 

Розвиток комплексу супутніх послуг

 

 

Кредитування споживачів, надання продукції в оренду, лізинг і т.п.

 

 

Продаж товару з гарантією прийняти його назад

 

 

 

 

 

Вихід на інші регіони

Розширення границь

 

Охоплення нових сегментів

ринку

 

Нові способи використання традиційного товару

 

 

 

 

 

Нові модифікації традиційно виробленого товару

Розробка і реалізація нового товару

 

Нові товари, що заміняють ті, які випускалися раніше

 

 

Нові товари, що задовольняють існуючі потреби іншим способом

 

 

Принципово нові товари

 

 

 

 

 

Пропозиція на нових ринках нових товарів, що розвивають традиційні напрямки діяльності підприємства

Диверсифікація виробництва і збуту

 

Пропозиція на нових ринках нових товарів, не пов'язаних з традиційними видами діяльності 

 

 

Орієнтація діяльності на ніші ринку

 

 

 

 

 

Комбіновані варіанти

 

Рис. 23.2. Варіанти розвитку ринкових можливостей

 

Джерелами для формування ідей інновацій є: результати аналізу тенденцій розвитку соціально-економічних процесів які відбуваються у суспільстві, у тому числі під дією факторів НТП; потреби і запити споживачів (як існуючі, так і потенційні); розробки вчених, винахідників і раціоналізаторів; діяльність конкурентів; розробки фахівців структурних підрозділів підприємства (служби маркетингу, виробничих, торгових і збутових підрозділів, науково-дослідних, конструкторських, технологічних та інших відділів і служб).

                Інновації повинні задовольняти наступним основним вимогам (Инновационный, 1997): мати елементи новизни; відповідати вимогам ринку (потребам і запитам споживачів); приносити прибуток її розробнику, виробнику, продавцю, а в ідеалі, суспільству в цілому. 

Аналіз і добір альтернативних варіантів інноваційного розвитку доцільно вести в системі: етапи прийняття рішень про вибір варіантів розвитку; напрямки, а в їх рамках варіанти розвитку; суб'єкти інноваційної діяльності (рис. 23.3) (Ильяшенко, 1999а; Ілляшенко, 1999).

Це дозволяє розкрити реально існуючі проблеми кожного з розглянутих напрямків і варіантів інноваційного розвитку на кожнім з етапів робіт, намітити шляху їх ефективного рішення.
 
Примітка
Інноваційний шлях розвитку пов'язаний з багатьма проблемами (Ілляшенко, 1999), у числі головних з яких слід зазначити дуже високий рівень ризику і викликані ним ускладнення з пошуком джерел фінансування інновацій, особливо при існуючому дефіциті фінансових ресурсів.
Так за даними (Медынский, 1999) із загальної кількості інноваційних проектів зазнають невдачі 40% проектів, пов’язаних з виробництвом товарів широкого вжитку, 20% - товарів промислового призначення, 18% - послуг. При цьому, близько 50% витрат на створення і просування новинок припадає на вироби, які так і не знайшли попиту, а 30% нововведень, що одержали визнання на ринку, швидко виходять з його. Комерційні невдачі нових товарів пояснюються наступними причинами (Дурович, 1997): невірна оцінка вимог ринку (32%); неправильна збутова політика (13%); висока ціна (14%); несвоєчасний вихід на ринок (10%); жорстка конкуренція (8%); технічна недосконалість нових виробів (23%).

Високий ступінь ринкової невизначеності різко збільшує можливість припуститися помилки в оцінках альтернативних варіантів розвитку на базі інновацій. Ціна ж можливої помилки є занадто високою, оскільки багаторазово зростаючи на наступних етапах прийняття рішень вона може привести до абсолютно неадекватної реакції на ситуацію на ринку, із усіма наслідками, що звідси випливають. 
 

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.