РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 1. ПОНЯТТЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО ТА ОСНОВИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ

1.4. Об'єднання підприємствВеликомасштабному бізнесу властиві форми організації, в основі яких лежить об'єднання підприємств у сукупні структури. При об'єднанні підприємств досягається концентрація капіталу і виробництва в інтересах підвищення їхньої ефективності і повнішого задоволення суспільних потреб, що в остаточному підсумку підвищує їхню конкурентноздатність.
Об'єднання підприємств виникають у результаті різного типу злиттів і поглинань. При поглинанні одне підприємство купує інше (цілком або частково), і далі здійснюється контроль над ним, тобто воно зберігає домінуюче становище. При злитті підприємства, які мають загальний інтерес, поєднуються з метою створення нової компанії. Злиття бувають горизонтальними, вертикальними і конгломератними (Речмен, 1995).
Горизонтальні злиття − об'єднання підприємств, які є конкурентами в одній і тій же галузі. Мета горизонтальних злиттів полягає в одержанні вигоди від економії, обумовленої масштабами діяльності, та захисту від жорсткої конкуренції.
Вертикальні злиття − об'єднання підприємств, які діють в одній галузі, але в різних ланках технологічного ланцюга. Мета вертикальних злиттів полягає в одержанні надійного доступу до джерел ресурсів і ринків збуту. Ці злиття сприяють монопольним проявам і тому вимагають особливої уваги з боку держави.
Конгломератні злиття – об'єднання підприємств різної галузевої приналежності, не пов'язаних між собою технологічно, які здійснюються для збільшення масштабів і зменшення ризику завдяки диверсифікованості виробництва. Метою цих злиттів є прискорення росту підприємства і диверсифікованість ризику. Теоретично, якщо в одному з видів виробництва спостерігається спад, в іншому може початися підйом, що дозволить компанії в цілому утримати рівновагу на ринку.
У результаті, в залежності від особливостей організації, управління і контролю, формуються різні форми об'єднань.
Корпорація – це акціонерне товариство, що поєднує діяльність декількох фірм для досягнення їхніх загальних цілей. Як юридична особа, корпорація несе відповідальність по боргах і податках за усі підприємства, які входять до її складу, і виступає як самостійний суб'єкт підприємницької діяльності.
Трест – форма об'єднання підприємств однієї або декількох галузей, при якій підприємства, які входять до складу об’єднання, втрачають господарську і виробничу самостійність, а управління здійснюється централізовано.
Концерн – багатогалузевий комплекс підприємств, в якому структурні одиниці зберігають свою виробничу і господарську самостійність, але підпорядковуються єдиному керівництву шляхом контролю.
 
Подробиці
Ці організаційно-господарські структури, завдяки масштабам концентрації капіталу, виробничим потужностям та диверсифікованості виробництва, мають певну стійкість до коливань, здатні вигідно перерозподіляти інвестиційні ресурси, концентрувати їх на більш рентабельних напрямках.
 
Консорціум – форма тимчасового об'єднання підприємств з метою вирішення конкретних завдань і проблем, здійснення великих інвестиційних, науково-технічних, соціальних, екологічних проектів. Підприємства, які входять у консорціум, зберігають повну самостійність, підпорядковуючись загальному керівництву лише в частині діяльності, що стосується цілей консорціуму.
 
Примітка
В основному консорціуми мають міжнародний характер (наприклад, англо-німецький консорціум по виробництву літака "Торнадо").
 
Фінансово-промислова група – це комплекс різногалузевих виробничих підприємств (промислових, транспортних, будівельних, наукових) і фінансових інститутів (банки, страхові компанії, інвестиційні фонди), об'єднаних спільністю економічних і фінансових інтересів та які здійснюють скоординовану господарську й інвестиційну діяльність з метою збереження домінуючих позицій на ринку.
 
Подробиці
Виникнення ФПГ викликане прагненням до забезпечення стійкого накопичення й економічного росту в умовах динамічних змін. Звичайно, ці об'єднання представляють територіальні угруповання, що формуються навколо великих промислових підприємств або банків. В економіці ФПГ фактично виконують роль механізму міжгалузевого перерозподілу ресурсів і виступають могутнім фактором подолання кризових явищ, властивих перехідній економіці. Створення ФПГ сприяє подоланню дезинтеграцї економіки, що виникла в результаті порушення господарських зв'язків між підприємствами, а також активізації інвестиційної діяльності.
 
Синдикат – об'єднання підприємств однієї галузі з метою збуту продукції. Ці об'єднання сприяють усуненню зайвої конкуренції між підприємствами.
 
Подробиці
У синдикаті реалізація товару здійснюється через контору з продажу, де концентруються і розподіляються всі замовлення. Члени синдикату зберігають юридичну і, значною мірою, виробничу самостійність, втрачаючи при цьому комерційну самостійність.
 
Об'єднання підприємств сприяють зростанню ефективності виробництва і поліпшенню умов функціонування ринків. Удосконалюючи господарські зв'язки та підвищуючи можливості впровадження науково-технічних досягнень, об'єднання підприємств сприяють зниженню витрат виробництва і зростанню прибутку. Підвищення ефективності виробництва в рамках окремих об'єднань призводить до зростання ефективності галузі, а потім – і всієї економіки. Вивчаючи споживчий попит і розширюючи асортимент продукції, вони розширюють обмеження попиту і сприяють прояву нових видів конкуренції. Однак, у нових виробничих формувань є не тільки позитивні сторони.
При створенні великих об'єднань підприємств, як правило, загострюється проблема монополізму, що вимагає встановлення особливого контролю за діяльністю цих об'єднань з боку держави. В Україні при створенні об'єднань виникає багато проблем, обумовлених недосконалістю законодавства: не встановлені чіткі межі економічної самостійності об'єднань; відносини об'єднань з державними і місцевими органами управління у багатьох випадках не мають чіткої правової регламентації; правові основи інформаційного обслуговування комплексів є недосконалими.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.