РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 3. ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ

3.2. Зміст нематеріальних і довгострокових фінансових активівНематеріальні активи. Під нематеріальним активом розуміють немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше від одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи для надання в оренду іншим особам.
Найбільш повна характеристика нематеріальних активів міститься в наказі Фонду державного майна України, Державного комітету з питань науки і технологій «Про затвердження порядку експертної оцінки нематеріальних активів» (від 27.07.95 №969197). Методичні засади бухгалтерського обліку інформації про нематеріальні активи встановлює Положення (стандарт) бухгалтерського обліку – 8 “Нематеріальні активи” – П(С)БО 8. Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться за окремими групами. Групою нематеріальних активів є сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів. Групи нематеріальних активів показані на схемі (рис. 3.1). Згідно з П(С)БО 8 кожній групі відповідають окремі субрахунки.
 
Подробиці                       
До окремих груп нематеріальних активів згідно з П(С)БО 8 належать:
1 Права користування природними ресурсами:
- права на користування надрами, у тому числі на розроблення родовищ корисних копалин;
- права на користування геологічною, геоморфологічною та іншою інформацією про стан та можливості господарського використання природного середовища в цілому або його елементів, яка міститься у звітах, картах та інших матеріалах;
- права на використання водних, біологічних та інших ресурсів, яке будь-яким чином впливає на рівень екологічної безпеки життєдіяльності підприємства, населеного пункту, регіону тощо.
2 Права користування майном:
- право покупця на подальше господарювання або інше використання земельної ділянки;
- право покупця на подальше господарське використання будівель або інших необоротних матеріальних активів;
- право на оренду землі, приміщень або інших необоротних матеріальних активів.
При цьому не слід ототожнювати плату за право на оренду майна та орендні платежі.
3 Права на знаки для товарів і послуг – відображаються засвідчені права на позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо).
4 Права на об’єкти промислової власності:
- винахід (корисну модель) – результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура, клімат, рослини, спосіб тощо);
- промисловий зразок – результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання (форма, рисунок, забарвлення або їх сполучення, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу та призначені для задоволення естетичних і ергономічних потреб);
- породу тварин;
- сорт рослин;
- “ноу-хау” (секрети виробництва – знання та відомості, що стосуються певної діяльності та дозволяють отримати економічні вигоди);
- інші об’єкти промислової власності (захист від недобросовісної конкуренції, топології інтегральних мікросхем тощо).
5 Авторські та суміжні з ними права – ведеться облік прав на обнародувані та необнародувані твори у галузі науки, літератури і мистецтва, виражені в усній, письмовій чи будь-якій іншій формах, а саме:
- літературні письмові твори белетристичного, наукового, технічного або практичного характеру (книги, брошури, статті, комп’ютерні програми тощо);
- виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
- музичні твори з текстом і без тексту;
- драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу;
- аудіовізуальні твори;
- скульптури, картини, малюнки, гравюри, літографії та інші твори образотворчого мистецтва;
- твори архітектури;
- фотографії;
- твори прикладного мистецтва, якщо вони не охороняються спеціальним законом про промислову власність;
- ілюстрації, карти, плани, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топології, архітектури та інших галузей науки;
- сценічні обробки творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
- переклади, адаптації, аранжування, інші перероблення творів і обробки фольклору (похідні твори) без заподіяння шкоди охороні оригінальних творів, на основі яких створено похідні твори;
- збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, вміщуючи бази даних, інші складові твори за умови, що вони є результатом творчої праці з добору, координації або щодо впорядкування змісту без заподіяння шкоди охороні творів, що входять до них;
- інші твори.
6 Гудвіл (ділова репутація) – умовна вартість іміджу, репутації, ділових зв'язків фірм (goodwill). Визначається різницею між оцінкою компанії на фондовій біржі і сумою чистих / нетто-активів. Якщо компанія має гарну репутацію, гудвіл виражається позитивною величиною, при поганому іміджі фірми гудвіл виражається негативною величиною . Гудвіл є невловимим основним капіталом, допомагаючи давати додаткові дивіденди, зокрема, за рахунок можливості продавати товари за більш високими цінами, ніж ціни конкурентів.
7 Інші нематеріальні активи – враховуються об’єкти права користування економічними, організаційними та іншими вигодами, зокрема:
- право на місце на товарній, фондовій біржі;
- право на здійснення певної діяльності (витрати на отримання ліцензій та інших спеціальних дозволів);
- право на економічні вигоди від користування монопольним становищем на ринку;
- право на користування податковими, господарськими та іншими привілеями.
 
Довгострокові фінансові інвестиції. До складу основного капіталу також входять витрати на незавершені капітальні вкладення в основні засоби. Це – та частина витрат на придбання і будівництво основних засобів, що ще не перетворилася в основні засоби, не може брати участі у процесі господарської діяльності, а тому не повинна піддаватися амортизації. До основного капіталу ці витрати відносяться з тієї причини, що вони вже вилучені з оборотного капіталу (на їх величину зменшена сума оборотного капіталу).
Довгострокові фінансові інвестиції становлять витрати на участь на паях у статутному капіталі в інших підприємствах, на придбання акцій і облігацій на довгостроковій основі. Крім того, до фінансових інвестицій належать:
• довгострокові позики, видані іншими підприємствами під боргові зобов'язання;
• вартість майна, переданого в довгострокову оренду на правах фінансового лізингу (тобто з правом викупу або передачі власності на майно після закінчення терміну оренди);
• довгострокова дебіторська заборгованість.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.