РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 3. ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ

3.3. Методи оцінки основних фондівОблік і оцінка засобів праці здійснюються в натуральній і вартісній (грошовій) формах.
Натуральна оцінка основних фондів необхідна для:
• обліку і планування окремих груп основних фондів;
• розрахунку виробничих потужностей;
• розроблення балансів обладнання і визначення ступеня його використання тощо.
Можна навести такі приклади натуральних одиниць основних фондів:
- наявні одиниці (шт.),
- одиниці потужності або продуктивності (м, кг, г, л, погонний м, м2, м3, байт тощо; за одиницю часу: с, хв, год, добу, місяць, рік);
- одиниці, що характеризують розмір основних фондів (габарити, вага, об’єм/обсяг);
- одиниці, що характеризують величину негативної роботи, пов'язаної з порушенням природного середовища (викиди шкідливих речовин в атмосферу, воду або ґрунт, кількість порушених земель тощо).
Грошова (вартісна) оцінка основних фондів необхідна для розв’язання таких завдань:
- формування єдиної критеріальної основи порівняння різних форм основних фондів;
- визначення їх загального обсягу, динаміки і структури;
- оцінки розміру вартості, що переноситься на вартість готової продукції (амортизаційних відрахувань);
- визначення зміни розміру основних фондів в окремих галузях і підприємствах за певний період.
Використовуються такі види вартісної оцінки основних виробничих фондів.
1 Оцінка за первісною (початковою, фактичною) вартістю, тобто за фактичними витратами, що зазнало підприємство у зв’язку із створенням основних виробничих фондів, їх доставкою і монтажем, у цінах того року, у якому ці витрати були зроблені. Цей вид оцінки використовується для розрахунку амортизаційних відрахувань.
 
Подробиці
До первісної вартості необоротних активів входять такі витрати:
- суми (без непрямих податків), що сплачують постачальникам активів;
- суми, що сплачують підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт;
- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, здійснені у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;
- суми ввізного мита;
- суми непрямих податків, сплачені у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів, які не відшкодовуються підприємству;
- витрати на страхування ризиків, пов’язаних з доставкою основних засобів;
- інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання у запланованих цілях.
Витрати на сплату відсотків за користування кредитом не входять до первісної вартості необоротних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок позикового капіталу.
 
2 Оцінка за відновною вартістю, тобто за вартістю відтворення основних виробничих фондів у сучасних умовах. Необхідність оцінки за відновною вартістю викликана тим, що у зв'язку з науково-технічним прогресом або інфляційними факторами ті самі види засобів праці (верстати, печі тощо), виготовлені в різні роки, мають різну вартісну оцінку. Це вимагає періодичного переоцінювання основних фондів.
За базу для визначення відновної вартості, як правило, використовують ринкові ціни на ті чи інші елементи основних фондів.
Цей вид оцінки враховує вплив трьох основних груп факторів:
- морального зношення основних фондів;
- зміни масштабу діючої грошової одиниці (наприклад, внаслідок інфляції);
- кон'юнктурного коливання цін на основні фонди (наприклад, внаслідок ажіотажного попиту або митної політики, яка застосовується державою).
Відновна вартість використовується в таких ситуаціях:
- при купівлі/продажу раніше придбаних основних фондів;
- при оцінці реальної вартості основних фондів, яка визначається під час інвентаризації; це може знадобитися при зміні форм власності, ліквідації підприємства або визначенні заставної вартості.
3 Оцінка за первісною або відновною вартістю з урахуванням зношення (за залишковою вартістю), тобто за існуючою вартістю, що ще не перенесена на готову продукцію.
Первісна (відновна) вартість основних виробничих фондів з урахуванням зношення визначається за формулою
, (3.1)
де Фперв(відн) – первісна або відновна вартість основних фондів, грн.; На – норма амортизації на реновацію (повне відновлення), %; Т – термін використання основних фондів (до моменту визначення залишкової вартості), років.
4 Ліквідаційна вартість – вартість реалізації об'єкта після закінчення терміну його корисного використання (експлуатації). Вона визначається за формулою
Фл = Фр – Зл ,      (3.2)
де Фл – ліквідаційна вартість; Фр – ринкова ціна об'єкта; Зл – витрати, пов'язані з ліквідацією об'єкта. 
 
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.