РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 4. ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ

4.4. Напрями прискорення оборотності обігових коштівЗа своїм економічним змістом заходи для підвищення ефективності використання обігових коштів можна умовно диференціювати на дві групи:     1) ті, що пов’язані зі зміною чинників вартості; 2) ті, що зумовлені зміною чинників часу.

Перші спрямовані на безпосереднє зниження середнього залишку обігових коштів. Другі мають на меті скорочення тривалості перебування обігових коштів у різних фазах економічного процесу.

 

Примітка

Слід підкреслити, що наведена диференціація має умовний характер. Адже скорочення потреби в будь-якому вигляді обігових коштів у кінцевому підсумку веде до зниження періоду оборотності. А скорочення тривалості одного обороту дає можливість зменшити середній залишок обігових коштів.

 

За стадіями циклу оборотності обігових коштів напрями підвищення ефективності їх використання можна виділити в три підгрупи, що представляють:

1) передвиробничу стадію;

2) виробничу стадію (незавершене виробництво);

3) реалізаційну стадію.

Передвиробнича стадія. Величина виробничих запасів і відносний розмір обігових коштів на їх утворення можуть бути зменшені за рахунок удосконалення матеріально-технічного забезпечення:

• прискорення і здешевлення перевезень;

• поліпшення організації складського господарства на основі його механізації й автоматизації;

• застосування більш точного нормування витрат матеріалів;

• скорочення невиробничих втрат матеріалів;

• повторного використання відходів виробництва.

Виробнича стадія. Незавершене виробництво і сума вкладених у нього коштів при існуючому обсязі виробництва залежать від тривалості виробничого циклу. Тривалість виробничого циклу може бути скорочена внаслідок:

• упровадження потокових (зокрема, конвеєрних) методів обробки;

• зменшення тривалості міжопераційних періодів за рахунок ретельної підготовки виробництва, останнє передбачає зменшення перебоїв і забезпечення ритмічної роботи підприємств;

• застосування автоматичного устаткування, верстатів із числовим програмним керуванням, гнучких виробничих систем;

• підвищення змінності виробництва.

Реалізаційна стадія. Скорочення перебування готової продукції на складі залежить від багатьох факторів. Одні з них безпосередньо пов'язані з роботою підприємств, інші – з організацією збуту продукції. До перших належать якість і номенклатура продукції, обґрунтоване планування асортименту, партій продукції та періодів їх випуску; до других – організація збуту продукції, вибір системи розрахунків, термінів доставки продукції до споживачів.

Висока якість продукції, точне дотримання планового асортименту, ритмічність роботи підприємств значно скорочують час реалізації продукції. Прискорюють реалізацію продукції постійний зв'язок із замовниками, своєчасне повідомлення їх про відвантаження продукції, швидка обробка необхідних документів, своєчасне забезпечення транспортними засобами. Скорочення проміжних ланок в апараті збуту, своєчасна рознарядка, чітка робота транспорту також сприяють скороченню тривалості оборотних циклів.

Як уже відзначалось, важливим напрямом поліпшення використання обігових коштів є раціональне використання матеріальних ресурсів, зниження матеріаломісткості продукції. Для цього є різні шляхи, головні з яких:

• економічно обґрунтований вибір сировини;

• підвищення коефіцієнта використання матеріалів;

• комплексне використання сировини і відходів виробництва;

• підвищення якості сировини, матеріалів і готової продукції;

• удосконалення конструкцій виробів;

• удосконалення виробничих процесів і впровадження нової прогресивної технології;

• застосування соціально-економічних стимулів поліпшення використання матеріальних ресурсів.

Значна частина зазначених напрямів нерозривно пов'язана з науково-технічним прогресом. На цей час створюються і впроваджуються у виробництво принципово нові засоби праці і технологічні процеси, які забезпечують можливість виготовлення продукції з меншими питомими витратами живої праці, сировини, матеріалів і енергії; полегшують і прискорюють перебудову всього процесу виробництва на основі системи машин та устаткування, що створена на принципах автоматизації і безперервності процесів при широкому використанні електроніки. Все більш вагомого значення набуває створення складних автоматизованих комплексів на базі ЕОМ, впровадження автоматично переналагоджувальних модулів і гнучких виробничих систем.

Важливе місце серед заходів заощадження матеріальних ресурсів займають соціальні й економічні методи управління:

- удосконалення нормування й обліку витрат матеріальних ресурсів, матеріального стимулювання, ціноутворення;

- розвиток творчої ініціативи, методів морального заохочення  економії тощо (Прикладная, 1992).

 

Подробиці

Відтворювальний процес, що визначає ефективність економіки і її конкурентноздатність, в умовах України має свої особливості: із двох стадій циклу (виробництво та обіг) визначальну роль грає стадія обігу. Як наслідок цього – збільшення використання оборотних коштів для створення реалізованої продукції і погіршення інших показників (табл. 4.2).

Таблиця 4.2 – Показники використання оборотних коштів

(Золотарьов, 2001)

Показник

1996

1997

1998

Динаміка використання оборотних коштів на 1 грн. реалізованої продукції

Загальні витрати, грн./грн.

Витрати в сфері виробництва, грн./грн. у тому числі:

запаси товарно-матеріальних цінностей

незавершене виробництво

Витрати в сфері обігу (грн./грн.),

у тому числі:

готова продукція

грошові кошти

дебіторська заборгованість

товари

короткострокові фінансові вкладення

позикові кошти

інші оборотні коштів

0,534

0,191

 

0,144

0,0479

0,343

 

0,0524

0,0111

0,239

0,012

0,0009

0,0039

0,022

0,583

0,204

 

0,145

0,059

0,380

 

0,0567

0,0095

0288

0,0094

0,0011

0,0044

0,0098

0,810

0191

 

0,131

0,0598

0,618

 

0,0553

0,010

0,527

0,0089

0,0026

0,0055

0,0075

Розподіл оборотних коштів між сферами виробництва та обігу в промисловості

Оборотні кошти, грн.

Вага оборотних коштів:

у сфері виробництва, %

у сфері обігу, %

Тривалість одного обороту, днів

Питома вага в тривалості обороту:

сфери виробництва, %

сфери обігу, %

сфери, не зв'язаною з основною діяльністю, %

40721615

 

35,82

64,18

192,29

 

35,83

56,67

 

7,5

53264431

 

34,83

65,17

210,12

 

34,83

60,71

 

4,46

85140184

 

23,63

76,37

219,67

 

23,64

73,2

 

3,16

Тривалість обороту оборотних коштів у промисловості

Час перебування в сфері виробництва, днів

Питома вага часу перебування:

у запасах товарно-матеріальних цінностей, %

у незавершеному будівництві, %

Оборотні кошти в сфері виробництва,

млрд. грн.

Питома вага оборотних коштів:

у запасах товарно-матеріальних цінностей, %

у незавершеному будівництві, %

68,9

 

75,25

24,75

11,3

 

 

96,81

3,19

73,2

 

71,17

28,83

18,5

 

 

71,17

28,83

68,94

 

68,76

31,24

20,1

 

 

68,76

31,22

             

 

Оборотні кошти на створення одиниці реалізованої продукції в промисловості в 1998 р. у порівнянні з 1996 р. збільшилися в 1,5 рази. Це викликано кількома причинами, серед яких:

1) збільшення тривалості одного обороту (з 171,7 до 291,67 дня);

2) високі темпи зміни оборотних коштів у порівнянні з темпами зміни обсягів реалізованої продукції (122,20 % і 96,67 дня);

3) додаткове залучення оборотних коштів в оборот, викликане ростом цін у промисловості.

 

Дані таблиці свідчать також про зниження ролі стадії виробництва у відтворювальному процесі і про збільшення ролі стадії обігу. Причина такого негативного явища лежить у порушенні об'єктивних взаємозв'язків та взаємообумовленості при виробництві товарів та їхньому просуванні до споживача. Така тенденція веде до зниження ефективності відтворювальних процесів, росту собівартості продукції, збільшенню цін, падінню рівня конкурентноздатності товарів.

Також має місце необґрунтоване співвідношення між часом перебування оборотних коштів у матеріальних ресурсах і в процесі виробництва. Час перебування засобів у запасах знижується, а у виробничому процесі збільшується. Такі процеси ведуть до збільшення загальної суми оборотних коштів. Тому важливим елементом раціонального використання оборотних коштів є визначення економічно обґрунтованого розміру товарно-матеріальних цінностей (Золотарьов, 2001).

Значною мірою знайти відповіді на запитання становлення шляхів підвищення ефективності використання обігових коштів дає можливість логістика (Кальченко, 1999; Крикавський, 1996; Крикавський, 1997).

 

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.