РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 5. ПРИРОДНІ ФАКТОРИ

5.1. Поняття природних факторів й антропогенного впливу на природуПриродний факторбудь-який фактор (предмет чи явище), що діє поза участю людини чи пов'язаний з її біологічною сутністю; тобто безпосередня дія природного середовища, яка у певних межах може змінюватися, але цілком не знімається дією соціальних факторів, враховуючи техногенний вплив (Реймерс, 1990).

До 80-х років ХХ ст. традиційним підходом до класифікації природних факторів був їх розподіл на природні ресурси і природні умови.

Основним критерієм подібної класифікації була економічна роль природних факторів у суспільному виробництві. Природними ресурсами вважалися ті природні фактори, що використовувалися в суспільному виробництві, а природними умовами вважалися ті, які мають істотне значення для життя і діяльності людини, але безпосередньо в суспільному виробництві не використовуються.

Принципово новий підхід до класифікації природних ресурсів запропонував Н.Ф. Реймерс (1994). Його концепція являє собою комбінацію функціональної та екологічної класифікацій і випливає з концепції “інтегрального ресурсу”, що розглядається як системне утворення, яке експлуатується різними господарськими галузями і підтримує життя на Землі. Більше ніж 76 компонентів, які входять до нього, утворюють інтегральні та комплексні сукупності (табл. 5.1). Варто звернути увагу на той факт, що до складу ресурсів Н.Ф. Реймерсом також внесені різні види порушення (забруднення) середовища. Вони стають основним компонентом реальних екосистем. Найчастіше екодеструктивні процеси спричиняють додаткові економічні витрати. Однак нерідко вони можуть бути використані і використовуються як корисний ресурс. Зокрема, теплове забруднення обігріває міста (звичайно температура урбанізованих територій на 1-2°С вища, ніж за їх межами); штучні водоймища значно “пом'якшують” клімат континентальних регіонів; пилове забруднення полів сприяє прискоренню розтавання сніжного покриву, що може сприятливо позначатися на врожаї; збудники хвороб можуть використовуватися для створення вакцин, що підвищують імунітет і т.ін.

 

Таблиця 5.1. Склад інтегрального природного ресурсу (Реймерс, 1994)

Група

Види ресурсів

1

2

Енергетичні ресурси

(разом 16 одиниць)

·        Сонячна радіація

·        Космічні промені

·        Геотермальна енергія

·        Потенціальна і кінетична енергії

·        Атмосферна електрика

·        Біоенергія

·        Земний магнетизм

·        Енергія атомного розпаду

·        Енергія хімічних реакцій

·        Енергія природного палива (5 од.)

·        Енергія ядерного синтезу

·        Теплові, радіаційні й електромагнітні забруднення

Газово-атмосферні (6 од.)

·        Гази атмосфери

·        Гази гідросфери

·        Озоновий екран

·        Газові забруднення

·        Фітонциди та інші леткі біогенні речовини

·        Газові домішки неатмос-ферного походження

Водні

(11 од.)

·        Атмосферна волога

·        Океанічні і морські води

·        Озера, водоймища, ставки

·        Текучі води (річок глибинного стоку)

·        Гідрогеологічні ресурси

·        Тимчасові малі замкнені водойми (калюжі, малі озерця і т.п.)

·        Ґрунтова волога

·        Волога, пов'язана в рослинах і тваринах

·        Хіміко-механічна здатність океанів і морів

·        Рідкі забруднення (штучно привнесена волога в екосистемах)

 


 

Продовження табл. 5.1

1

2

Грунтово-геологічні (11 од.)

·        Ґрунти і підґрунтя

·        Виходи гірських порід

·        Ґрунтові забруднення (напр. засолення)

·        Ландшафтні структури (гори, рівнини, захисні гірські бар'єри тощо)

·        Корисні копалини

·        Ерозія ґрунтів

Біологічні (рослин, тварин, мікро-організмів) (19 од.)

·        Генетико-видовий склад

·        Біомаса

·        Фотосинтетична активність рослин

·        Біопродуктивність

·        Системно-динамічні якості

·        Біологічні забруднення

·        Здатність до очищення та ін. властивості в природних системах, враховуючи виробництво вільного кисню

·        Роль тварин як санітарів, поглиначів хімічних речовин, запильників і ін.

·        Господарська продуктивність тварин

·        Хіміко-фізична активність мікроорганізмів та ін.

Кліматичні (2 од.)

·        Природні кліматичні ресурси

·        Місцевий (змінений) клімат

Рекреаційні ресурси

(3 од.)

·        Умови для життя людей

·        Умови для відпочинку

·        Лікувальні ресурси

Антропоеколо-гічні (3 од.)

·        Соціально-антропологічні ресурси

·        Генетичні ресурси

·        Епідемії і хвороби

Інформаційні        (2 од.)

·        Природні еталони

·        Історична інформація

Ресурси простору і часу

(3 од.)

·        Простору (територіальні, водні, повітряні, враховуючи космос)

·        Часу

·        Ресурси загального екологічного балансу

 

Більш повне використання людиною природних факторів, перетворення їх у єдиний інтегральний ресурс змушують по-новому підійти до їх класифікації. Оскільки практично всі елементи природи так чи інакше використовуються чи можуть бути використані людиною (потенційні природні ресурси), вважається більш правильним розглядати природні фактори за їх відношенням до виконуваних функцій. Якщо природні фактори розглядаються при їх використанні у суспільному виробництві, доцільно застосовувати термін “природні ресурси”.

Якщо природні фактори виконують екологічні, фізіологічні і соціальні функції, доцільно вживати терміни “природні умови”, “навколишнє природне середовище”.

Для характеристики узагальнювального поняття, що вміщує в собі природні ресурси і природні умови, на нашу думку, варто вживати термін “природне середовище”. Таким чином, ті самі елементи природи можуть бути класифіковані в одному випадку як природні ресурси, в іншому – як природні умови.

Пам'ятаючи про цю певну умовність, спробуємо дати оцінку основних видів процесів порушення природного середовища.

I. Використання природних ресурсів

1. Вилучення природних ресурсів:

• невідновлюваних;

• відновлюваних;

• території.

2. Виснаження природних ресурсів.

II. Порушення якості компонентів природного середовища

1. Забруднення:

• механічне;

• хімічне;

• фізичне (теплове, світлове, шумове, електромагнітне, та ін.);

• радіоактивне;

• біологічне;

• інформаційне.

2. Порушення ландшафтів

2.1. Порушення ґрунтів:

• ерозія;

• висушування;

• підтоплення;

• переущільнення;

• забруднення;

• засолення.

2.2. Порушення режиму водних систем:

• зарегулювання стоку рік;

• вилучення води;

• зміна русел рік;

• зміна екосистем, що підтримують водні системи.

2.3. Зміна рельєфу місцевості та вплив на геосистему:

• формування котлованів та заглиблень;

• формування відвалів та насипів;

• руйнування (усунення) природних геологічних об'єктів (гір, скель, пагорбів, ярів);

• пневмовплив на геосферу.

III. Вплив на людину та біоту

1. Вплив на біоту

1.1. Прямі процеси впливу на біоту:

• винищування тварин;

• знищення рослин.

1.2. Непрямі процеси впливу на біоту:

• блокування шляхів міграції тварин і рослин;

• ускладнення (блокування) репродуктивних функцій;

• порушення умов існування рослин і тварин;

• спрощення екологічних зв'язків;

• гіпертрофія популяцій деяких біологічних видів;

• порушення екологічної рівноваги привнесенням екологічних видів, чужорідних даній екосистемі.

2. Процеси впливу на організм людини:

2.1. Процеси прямого впливу на організм людини (виробничий і побутовий травматизм).

2.2. Процеси непрямого впливу на організм людини:

• погіршення якості умов життя і діяльності людини (склад повітря, температура, вологість та ін.);

• погіршення якості їжі і питної води (забруднення харчових ланцюгів і питної води).

3. Зниження інформаційної цінності природних систем та психологічний вплив на особистість людини.

IV. Вплив на глобальну екосистему Землі

1. Зміна енергетичної системи Землі:

• зміна клімату Землі;

• зміна електромагнітної системи Землі.

2. Зміна буферних захисних систем Землі (наприклад, зменшення озонового шару).

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.