РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 7. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

7.2. Економічна інформація - нематеріальний актив підприємстваІнтелектуальна власність, що є найважливішим елементом нематеріальних ресурсів підприємства, безпосередньо пов'язана з інформаційною системою підприємства і інформацією як економічним ресурсом.

Під економічною інформацією розуміється інформація, що характеризує виробничі відносини в суспільстві.

До неї належать відомості, які циркулюють в економічній системі, про процеси виробництва, матеріальні ресурси, процеси управління виробництвом, фінансові процеси, а також дані економічного характеру, якими обмінюються між собою різні системи управління.

 

Подробиці

Правові аспекти використання інформації, у тому числі економічної, регламентуються Законом України "Про захист інформації в автоматизованих системах", прийнятим Верховною Радою України 5 червня 1994 року. Метою даного Закону є формування засад регулювання правових відносин захисту інформації в автоматизованих системах за умови забезпечення прав власності громадян України і юридичних осіб на інформацію і прав доступу до неї, права власника інформації на її захист і встановленого дійсним законодавством обмеження доступу до інформації. Чинність даного Закону поширюється на будь-яку інформацію, що обробляється в автоматизованих системах.

 

Конкретизуємо поняття економічної інформації  на прикладі системи керування промисловим підприємством.

Відповідно до загальної теорії управління процес управління можна розглядати як взаємодію двох систем - керуючої і керованої (рис. 7.1).

Система управління підприємством функціонує на базі інформації про стан об'єкта, його входів Х (матеріальні, трудові, фінансові ресурси) і виходів У (готова продукція, економічні і фінансові результати) відповідно до поставленої мети (забезпечити випуск необхідної продукції). Управління здійснюється шляхом подання управлінського впливу 1 (план випуску продукції) з урахуванням зворотного зв'язку - поточного стану керованої системи (виробництва) і зовнішнього середовища (2,3) - ринок, вищі органи управління  (Евдокимов, 1997).

У даному випадку мета управління - це виконання виробничої програми в рамках техніко-економічних обмежень; управлінські впливи - це плани робіт підрозділів, зворотний зв'язок - дані про хід виробництва: випуск і переміщення виробів, стан устаткування, запаси на складі і т.ін. Очевидно, що і плани, і зміст зворотного зв'язку - не що інше, як інформація. Тому процеси формування управлінських впливів - процес перетворення економічної інформації.

До економічної інформації ставляться такі вимоги: точність, правдивість, оперативність, прибутковість.

Точність інформації забезпечує її однозначне сприйняття всіма споживачами.

 

Правдивість визначає припустимий рівень перекручування  інформації, яка надходить, і результатної інформації, при якому зберігається ефективність функціонування системи.

Оперативність відбиває актуальність інформації для необхідних розрахунків і прийняття рішень в умовах, що змінилися.

Економічна інформаційна система (ЕІС) підприємства представляє собою систему, функціонування якої в часі полягає в зборі, збереженні, оброблення і розповсюдження інформації і діяльності якогось економічного об'єкта реального світу (Мишенин, 2000). Інформаційна система створюється для конкретного економічного об'єкта і повинна певною мірою копіювати взаємозв'язок елементів об'єкта.

ЕІС призначена для розв’язання задач оброблення даних, автоматизації офісних робіт, виконання пошуку інформації та окремих задач, заснованих на методах штучного інтелекту.

Автоматизація офісних робіт передбачає наявність у ЕІС системи ведення картотек, системи оброблення текстової інформації, системи машинної графіки, системи електронної пошти і зв'язку.

Для ЕІС характерні такі принципи побудови і функціонування:

1. Відповідність. ЕІС повинна забезпечувати функціонування об'єкта з заданою  ефективністю. Критерій ефективності повинен бути кількісним.

2.Економічність. Витрати на оброблення інформації в ЕІС повинні бути менші від економічного виграшу на об'єкті при використанні цієї інформації.

3. Регламентність. Значна частина інформації в ЕІС надходить і обробляється за розкладом зі строгою періодичністю.

4. Самоконтроль. Безупинна робота ЕІС з виявлення і виправленню помилок у даних і процесах їх оброблення.

5. Інтегральність. Одноразове введення інформації в ЕІС та її багаторазове, багатоцільове використання.

6.Адаптивність. Здатність ЕІС змінювати свою структуру і закон поведінки для досягнення оптимального результату при зовнішніх умовах, що змінюються. (Мишенин, 2000)

Серед інших особливостей ЕІС варто назвати оброблення великих обсягів інформації за порівняно простими алгоритмами, високу питому вагу логічного оброблення даних (сортування, групування, пошук, коректування) і подання переважної кількості інформації у формі документів.

Ефективність роботи інформаційної системи виражається за допомогою набору числових характеристик, що називаються критеріями ефективності. Кожен критерій кількісно визначає ступінь відповідності між результатами проектування чи функціонування ЕІС і поставленими перед нею цілями.

ЕІС звичайно оцінюється за комплексом критеріїв. Оцінці підлягають:

         система в цілому;

         окремі етапи проектування системи, наприклад проекти інформаційного, програмного та технічного забезпечення;

         найважливіші компоненти етапу експлуатації системи, наприклад підготовка інформації, її оброблення, ведення інформаційних масивів.

Як правило, функціонування ЕІС спрямоване на успішну реалізацію таких  завдань:

1.       Підвищення ефективності управління об'єктом (максимальна повнота інформації для забезпечення прийманих рішень; надання інформації з максимально можливою швидкістю; максимальна зручність взаємодії інформаційної системи зі споживачами).

2.       Ефективне використання ресурсів ЕІС (скорочення витрат на створення, експлуатацію і розвиток ЕІС; максимальне одержання вихідної інформації з наявного обсягу даних; скорочення збитковості в базі даних).

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.