РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 7. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

7.3.  Інформаційний ринок, особливості формування ціни інформаційних продуктівРозвиток ринкових відносин в епоху стрімкого зростання інформатизації економічних відносин дозволяє говорити про появу нового суб'єкта глобального ринку – ринку інформаційних послуг. Специфіка сучасних ринкових відносин, що припускає взаємодію різних за складом, інтересами і цілями суб'єктів, обумовлює наявність наступної ланки, що забезпечує доступність для всіх інформаційних ресурсів. Такою сполучною ланкою є інформаційний ринок.

Інформаційний ринок - сукупність економічних, правових і організаційних відносин, що виникають у процесі виробництва, обміну, споживання і захисту інформації в товарній формі. Таким чином, інформаційний ринок характеризується визначеною номенклатурою товарів і послуг, котируванням цін, впливом кон'юнктури, умовами і механізмом їх купівлі-продажу. На інформаційному ринку продається і перебуває в обігу не інформація, а продукти інформаційної діяльності (тобто її товарна форма).

Інформаційний продукт – це продукт трудової діяльності, у якому інформація є основним компонентом. Інформаційний продукт перетворюється в товар у тому випадку, якщо стає предметом економічного обміну. Інформаційний продукт має не тільки ціну і конкретну корисність для окремого споживача, але і загальну корисність для всієї людської цивілізації. Він може багаторазово продаватися на ринку, при цьому він не втрачає своїх споживчих властивостей і не відчужується від власника.

Якщо виробниче споживання енергії, сировини, матеріалів, палива веде до їх фізичної витрати і збільшенню ентропії в природі, то використання інформаційних продуктів дає зовсім протилежний ефект – сприяє збільшенню і нагромадженню наукових знань, зниженню матеріальних витрат, зменшенню ентропії.

Як основні елементи інформаційного ринку необхідно виділити такі:

-          інформаційні продукти;

-          виробники інформаційних продуктів;

-          посередники в обміні інформаційними продуктами;

-          споживачі інформаційних продуктів.

У наш час так чи інакше до інформаційного ринку відносять:

-          виробництво й обмін знаннями і нововведеннями, включаючи використання і розробку;

-          поширення інформаційних продуктів і створення сучасних комунікаційних систем;

-          індустрію переробки і передачі інформаційних продуктів;

-          індустрію реклами і рекламного сервісу;

-          довідкове й інформаційне обслуговування;

-          банківську діяльність і страхування.

 

Подробиці

Маючи 2 млн. студентів університетів і слухачів системи профтехосвіти, а також 7 млн. школярів, що навчаються в 24000 навчальних закладів різного рівня, більше 4500 докторів і 33000 кандидатів наук, 5300 професорів і близько 27000 доцентів, Україна істотно відстає в рівні інформатизації системи освіти від розвинених країн Європи. Так, тільки 55% шкіл з 22,5 тис. мають комп'ютерні класи і тільки 14% з них можуть виходити в Internet (у США в 2000 році цей показник досяг 100%). Це не дозволяє багатьом випускникам наших шкіл одержувати навіть первинні знання роботи на комп'ютері, не говорячи вже про застосування сучасних ІТ у навчальному процесі. Перед початком 2000-2001 навчального року уряд України виділив на комп'ютеризацію шкіл, підключення їх до Internet і перекваліфікацію вчителів 6,5 млн. гривень ($1,2 млн.), що явно недостатньо.

Дещо радує той факт, що в українських вузах ситуація з використанням ІТ набагато краща. Сьогодні в кожному вузі є хоча б один комп'ютерний клас, а близько 70% з них мають вихід у Internet.

 

Саме інформаційний ринок є основою для поступової трансформації традиційних форм господарювання в економічну систему постіндустріального, а в перспективі й інформаційного типу.

Поява і виділення інформаційного ринку дозволяють говорити про появу поняття інформаційного багатства як основного джерела економічного зростання і підвищення добробуту як окремого суб'єкта економіки, так і держави в цілому.

Розглянуті вище характеристики інформаційного продукту як товару дозволяють сформулювати основні підходи до формування ціни інформаційних продуктів. Як відомо з теорії ціноутворення, існує дві бокові межі цін - нижня і верхня.

Нижня бокова межа цін визначається витратами виробництва. У даному випадку доцільно використовувати досить добре відомий метод формування ціни на підставі Єдиних норм часу і вироблення. Ціна на інформаційні товари і послуги визначається таким чином:

 

З=Σ(Tiqi)(1+R),                                                  (7.1)

 

де T-нормовані витрати i-х трудових, матеріальних, тимчасових та ін.  ресурсів, спожитих відповідно до єдиних норм часу і вироблення;

      qi - вартість кожного i-го ресурсу, використовуваного при виробництві інформаційного продукту(у вартісних одиницях на одиницю даного ресурсу);

      R - норматив рентабельності.

Верхня бокова межа ціни інформаційного продукту формується на підставі ринкової корисності (цінності) даного товару для споживача (Успенський, 1999). При визначенні ціни інформаційного товару необхідно враховувати:

·          попит на інформаційний товар на ринку;

·          ціни конкурентів на аналогічний товар;

·          транспортні витрати на доставку товару;

·          витрати, зв'язані з просуванням товару на ринок через торгових посередників.

Формування ціни інформаційного товару здійснюється :

1. На підставі вивчення думки споживачів ( з орієнтацією на попит). При цьому визначаються бажання і можливість споживача заплатити за товар з урахуванням споживчої цінності товару. Передбачається, що споживач аналізує відповідність між ціною товару і його корисністю, а також порівнює його з аналогічними товарами фірм-конкурентів.

2. На підставі цін конкурентів  - у залежності від попиту, якості товару, його упаковки й інших споживчих властивостей. При цьому ціна на товар встановлюється трохи нижче від ціни конкурентів.

При продажу товарів через Internet ціни на інформаційні товари являють собою дуже гнучкий інструмент, що істотно впливає на попит і потребує врахування ряду факторів. Наприклад, якщо фірма пропонує через віртуальний магазин інформаційні товари, то встановлення цін, менших, ніж у звичайних магазинах, за умови їх доставки через мережу, безумовно, буде стимулом для мережних покупців. Разом з тим, якщо пропонується зовсім унікальний інформаційний товар, який можна купити тільки в одному єдиному віртуальному магазині, то обґрунтованою стратегією буде встановлення максимальної ціни.  Важливим елементом формування ціни на інформаційні товари, які продаються через мережу Internet, є можливість перенесення частини вартості продукції, що продається на інших осіб. Частіше це можливо за рахунок залучення рекламодавців і  представлення їх реклами на сервері. Використання цього методу найбільш характерно для компаній, які розповсюджують інформаційні товари і послуги, які оплачують їх через продаж послуг із розміщення на своїх Web-серверах реклами.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.