РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 9. СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

9.2. Характеристика кошторису витратКошторисом витрат називається повне зведення витрат на виробництво і реалізацію продукції, згруповане за економічно однорідними елементами.
Основними елементами кошторису витрат є:
1) матеріальні витрати;
2) витрати на оплату праці;
3) відрахування на соціальні заходи;
4) амортизація;
5) інші операційні витрати.
Це групування є єдиним для всієї промисловості.
Подробиці
Відповідно до “Методичних рекомендацій щодо формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості” (2001) у зазначені елементи кошторису включаються такі види витрат (наводяться в скороченому вигляді):
1. “Матеріальні витрати “
· сировина та матеріали, котрі придбались у сторонніх підприємств та організацій і входять до складу продукції, що виробляється створюючи її основу, або являються необхідними компонентами для виготовлення продукції (робіт, послуг);
· покупні матеріали, що використовуються в процесі виробництва продукції (робіт, послуг), а також запасні частини для ремонту обладнання, знос інструментів, приладів, інвентарю, приборів лабораторного обладнання та інших засобів та предметів труда, котрі не відносять до основних виробничих фондів, знос спецодягу, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту, мило та інші миючі засоби, знешкоджуючі засоби, молоко та лікувально-профілактичне харчування;
· покупні комплектуючі вироби та напівфабрикати, що підлягають монтажу чи додатковій обробці на даному підприємстві;
· роботи та послуги виробничого характеру, котрі виконуються сторонніми підприємствами або структурними підрозділами підприємства, котрі не відносяться до основного виду його діяльності;
До робіт та послуг виробничого характеру відносяться: здійснення окремих операцій по виготовленню продукції, обробка сировини та матеріалів, що використовуються, проведення випробувань з метою визначення якості матеріалів, транспортні послуги сторонніх організацій на перевозу вантажу на території підприємства (переміщення сировини матеріалів інструментів деталей заготовок інших видів вантажу з базового (центрального) складу в цехи (відділи) та доставка готової продукції на склади збереження);
· витрати, пов’язані з використанням природної сировини у розрізі відрахувань на покриття витрат на геологорозвідку та геологопошуки корисних копалин, на рекультивацію земель, плата за лісові ресурси та за воду, що вибирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, відшкодування у межах нормативу втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні угідь для розширення добування мінеральної сировини, а також платежі за використання інших природних ресурсів;
· пальне (зі сторони) ;
· енергія (зі сторони);
· втрати внаслідок нестачі матеріальних цінностей у межах норм природного зменшення ;
· тара;
· зворотні відходи і цілеспрямованості використання ресурсів (вираховуються).
Вартість матеріальних ресурсів формується, виходячи з цін їх купівлі (без врахування ПДВ), включаючи націнки та комісійні витрати постачальних та зовнішньоторгових організацій, брокерські послуги, витрати на зберігання.
2. ”Витрати на оплату праці” :
· основна та додаткова заробітна плата ;
· витрати на підготовку та перепідготовку кадрів ;
· виплати вихідної допомоги звільненим робітникам.
3. ”Відрахування на соціальні заходи” :
· відрахування на державне (обов’язкове) соціальне страхування, включаючи обов’язкове медичне, також страхування нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, котрі призвели до втрати працездатності;
· відрахування на державне (обов’язкове) пенсійне страхування (Пенсійний фонд);
· відрахування в Фонд надання допомоги безробітним
4. “Амортизація основних фондів та нематеріальних активів”:
· амортизаційні відрахування на основні виробничі фонди;
· амортизаційні відрахування на надані в оренду основні фонди;
· витрати пов’язані із зносом нематеріальних активів
5. “Інші операційні витрати”:
· витрати пов’язані з управлінням виробництвом;
· службові відрядження в межах норм, передбачених законодавством;
· оплата робіт (послуг) консультаційного та інформаційного характеру, пов’язаних з забезпеченням виробництва, збереженням та реалізацією продукції, включаючи послуги відносно зміни структури управління приватизованим підприємством, а також передбачених законодавством обов’язкових аудиторських перевірок;
· оплата робіт по сертифікації продукції;
· оплата послуг інших підприємств відносно управління виробництвом, збереженням та реалізацією продукції (робіт, послуг), якщо штатним розкладом підприємства не передбачені відповідні функціональні служби;
· плата за використання та обслуговування технічних засобів управління обчислювальних центрів, вузлів зв’язку, засобів сигналізації;
· оплата вартості ліцензії та інших державних дозволів для ведення господарської діяльності підприємства;
· оплата збору за реєстрацію підприємства в органах державного управління, передбаченого законодавством;
· витрати на перевезення робітників до місця роботи і назад;
· платежі по обов’язковому страхуванню майна підприємства;
· витрати на оплату відсотків за фінансовими кредитами;
· витрати пов’язані з оплатою послуг комерційних банків;
· витрати на виготовлення і купівлю бланків цінних паперів а також інші витрати пов’язані з емісією цінних паперів;
· витрати на гарантійний ремонт і обслуговування виготовленої продукції, якщо це передбачено умовами реалізації продукції, але не більше двох процентів вартості цієї продукції;
· витрати на реалізацію продукції;
· нарахування на заробітну плату і авторські винагороди творчим працівникам що перераховуються в фонди творчих спілок України у відповідності до законодавства;
· податки за винятком передбачених Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”;
· витрати внаслідок технічного браку, витрати на операції із скляною тарою, виплати на відшкодування збитку завданого здоров’ю робітника в результаті виконання ним трудових обов’язків;
· оплата концесійних платежів за використання природних копалин;
· витрати на оприлюднення річного звіту;
· платежі за викиди та скиди забруднюючих речовин в оточуюче природне середовище, розміщення відходів та інші види шкідливого впливу в межах ліміту;
· сума сплачених орендатором відсотків ( винагороди) за використання наданих в оперативну та фінансову оренду основних фондів.
 

Рис. 9.1. Структура витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) в 2000 р.
 
Співвідношення окремих елементів витрат до загальної величини собівартості відбиває структуру витрат за певний період. Аналіз показує, що структура витрат розрізняється за галузями, а в галузях – за підприємствами. У загальному вигляді структура витрат на виробництво промислової продукції подана на рис. 9.1.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.