РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 4. НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК ТА ЙОГО РІВНОВАГА

4.1. Національний ринок: суть, суб'єкти, об'єкти, структураРинок формується у ході становлення товарного ви­робництва і є його неодмінним та найважливішим еле­ментом. Отже, причини існування ринку криються у причинах товарного виробництва.
Ринок, насамперед, виступає як обмін товарів, ор­ганізований за законами руху товарно-грошових відно­син і водночас як важливий елемент господарського ме­ханізму.
Національний ринок – це сукупність соціально-еко­номічних відносин, що виникають у сфері обміну внаслідок купівлі-продажу товарів, капіталу, послуг, ро­бочої сили.
Функції ринку:
1. Ринок є важливою формою суспільного відтворен­ня, що забезпечує його безпосередність і опосередковує зв'язок між виробництвом та споживанням. Цю функцію ринку розкриває формула економічних відносин за умов товарного виробництва “виробництво – обмін – роз­поділ – споживання”.
2. Ринкові відносини пов'язують економічну систему суспільства в єдине ціле.
3. За допомогою ринку здійснюється контроль спожи­вачів за виробництвом. Саме акт реалізації товарів означає, що вироблено не тільки споживчу вартість, а й що зроб­лені затрати праці визнані суспільством.
4. Ринок справляє стимулюючий вплив на економіку, оскільки спонукає виробників до прискорення науково-технічного прогресу та економії Часу.
5. Ринок виконує регулюючий вплив на економіку, оскільки сигналізує про порушення необхідних про­порцій між обсягом суспільних потреб у певних товарах та обсягом їхнього виробництва, а отже, про необхідність перерозподілу ресурсів і праці між галузями та видами виробництва.
Таким чином, економічна роль ринку полягає не ли­ше у забезпеченні грошового та товарного обігів, а й у забезпеченні життєдіяльності сучасної економічної сис­теми. Ринок є важливим елементом організації госпо­дарського механізму, забезпечує практичну перевірку економічних рішень держави, дає оцінку результатів гос­подарювання.
Сучасний національний ринок характеризується складною структурою. Елементами сучасного національ­ного ринку є такі ринки: предметів споживання; засобів виробництва; платних послуг; робочої сили; капіталів;
валюти, грошей, цінних паперів; науково-технічних роз­робок та інформації; нерухомості.
Деякі з названих основних структурних елементів ринку можуть бути об'єднанні у більші підсистеми, на­приклад, ринки предметів споживання та послуг форму­ють споживчий ринок. Останній разом з ринками засобів виробництва, а також науково-технічних розробок та інформації утворюють товарний ринок. Фінансовий ри­нок складається з ринку капіталів, цінних паперів, гро­шей, валюти, кредитів.
Національний ринок можна визначити як сукупність окремих сегментних ринків у їхній взаємодії та залеж­ності.
Суб'єктами національного ринку виступають усі макроекономічні суб'єкти: держава, підприємства, домашні господарства, закордон.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.