РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 5. ЦИКЛІЧНІ КОЛИВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

5.10. Модель економічного зростання Р. СолоуОсновні ознаки моделі:
1. За основу зростання в моделі Солоу береться зрос­тання продуктивності праці Y = V/L, а не збільшення продукту V;
2. Модель враховує вплив трьох чинників: капіталоозброєності К = К/L, технологічного прогресу (ТП) та праці.
3. За моделлю Солоу існує стійкий рівень капіталоозброєності К*, який визначає економічну динаміку. Цей стійкий рівень капіталоозброєності можна визначити за формулою:

де S – норма заощаджень;
s – норма амортизації;
К* – стійкий рівень капіталоозброєності;
f(К*) – продуктивність праці за стійкого рівня капіта­лоозброєності.
Джерелами економічного зростання за Солоу є:
1. Зростання капіталоозброєності К, яке залежить від підвищення норми заощаджень S.
Проте підвищення норми заощаджень не може бути постійним, оскільки заощадження S обмежують спожи­вання С.
Р.Солоу сформулював “золоте правило”, яке вико­нується за умови, що граничний продукт капіталу (МРК) дорівнює його вибуттю (амортизації) s:
МРК = s.
“Золоте правило”: при визначені норми заощаджень критерієм повинна бути максимізація добробуту су­спільства, тобто якнайбільше споживання С;
2. Збільшення населення (tL – темп зростання насе­лення) впливає на економічне зростання через динаміку капіталоозброєності:

де І/L – інвестиції на одного працюючого;
s – норма амортизації;
tL – темп зростання населення;
К – капіталоозброєність.
3. Технологічний прогрес, який за моделлю на відміну від попередніх чинників є джерелом постійного зростання як продуктивності праці Y, так і загального продукту V.
Якщо ефективність виробництва Е під впливом тех­нологічного прогресу змінюється з темпом ^, то продук­тивність праці змінюється з таким самим темпом, а за­гальний обсяг виробництва зростає з темпом tL + q:


де Y0 – базова продуктивність праці.
За розробку цієї моделі Р. Солоу було нагороджено Нобелівською премією у 1987 р.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.