РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 9. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

9.1. Зайнятість: категорія, проблеми зайнятостіСтан економіки залежить від того, наскільки ефектив­но використовуються ресурси. Оскільки основним ресур­сом економіки є робоча сила, підтримання зайнятості, тобто забезпечення працездатного Населення робочими місцями, є найважливішим завданням держави.
Зайнятість – це економічна категорія, яка виражає сукупність економічних, правових, соціальних відносин, пов'язаних з забезпеченням працездатного населення ро­бочими місцями та одержанням за свою працю за­робітної плати (доходу).
Зайнятість, як економічна проблема, показує спів­відношення між кількістю працездатного населення і кількістю зайнятих, яке характеризує рівень використан­ня трудових ресурсів суспільства та ситуацію на ринку робочої сили.
Рівень безробіття – це статистичний показник частки тих, хто не має роботи, в загальній кількості тих, хто хоче працювати. Інформацію про рівень зайнятості одержу­ють за розрахунком соціологічних досліджень, в результаті яких кожну групу людей відносять до однієї з трьох категорій: 1) зайняті (ті, хто працює) (L), 2) безробітні, що активно шукають роботу (Р), 3) ті, хто добровільно не працює (хто добровільно не працює, до категорії безро­бітних не належать).
Таким чином, загальний рівень трудових ресурсів R складається з тих, хто працює, і безробітних:
R = L + F
Рівень фактичного безробіття V обчислюється як ча­стка від ділення кількості офіційно зареєстрованих без­робітних F на загальне число людей R, що можуть і бажа­ють працювати:


Кількість безробітних
Рівень безробіття= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ •100%.
                Загальна кількість робочої сили
У ринковій економіці існує ще поняття природна норма безробіття, яка характеризує резерв робочої сили, спроможний забезпечити переміщення її залежно від по­питу.
Повна зайнятість означає повне використання всіх природних трудових ресурсів.
Поняття повної зайнятості не враховує тих, хто доб­ровільно не працює, тобто людей, які не бажають працю­вати. .
В умовах повної зайнятості фактичне безробіття дорівнює природному безробіттю.
Оскільки зайняті беруть участь у виробництві товарів і послуг, а без­робітні – ні, то збільшення рівня безробіття повинно супроводитися зниженням реального обсягу ВНП. Цю залежність виражає закон Оукена.


Взаємодія сукупного попиту і пропозиції в умовах повної зайнятості. Якщо при повній зайнятості попит відстає від пропозиції, виникає дефляційний розрив (рис. 9.1), У цьому випадку підприємства скорочують виробництво, пристосовуючись до зменшення попиту. 


Рис. 9.1. Дефляційний розрив:
Q – реальний обсяг виробництва; QF – лінія повної зайня­тості; АD – сукупний попит; АS – сукупна пропозиція; КL – де­фляційний розрив
Така ситуація призводить до виникнення безробіття і напруженості на ринку робочої сили.


Якщо при повній зайнятості попит зрівноважений пропозицією – ідеальний випадок, що дає підставу вва­жати про досягнуту рівновагу, яка практично майже не зустрічається в ринковому господарстві (рис. 9.2).  

                                                            

Рис. 9.2. Рівновага в умовах повної зайнятості:
Р – рівень цін; Q – реальний обсяг виробництва; QF – лінія повної зайнятості; АD – сукупний попит; АS – сукупна пропо­зиція
Перетин кривих АD і АS відбувається на відрізку кри­вої сукупної пропозиції, що характеризує повну зай­нятість.


Якщо при повній зайнятості попит перевищує пропо­зицію, виникає інфляційний розрив, який веде до загаль­ного підвищення рівня цін і розвитку інфляції (рис. 9.3). 


Рис. 9.3. Інфляційний розрив:
Q – реальний обсяг виробництва; QF – лінія повної зайня­тості; АD – сукупний попит; АS – сукупна пропозиція; МN – інфляційний розрив
Інфляційні процеси відбуваються доти, доки сукуп­ний попит не перестане перевищувати виробничих мож­ливостей.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.