РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Страхування

Тема 2. Термінологія у страхуванні

2.1. Поняття та зміст страхової термінологіїВідомо, що розвиток науки та застосування її досягнень здійснюється поступово – від збирання фактів, їх вивчення й систематизації, узагальнення й розкриття окремих закономірностей до логічної стрункої системи наукових знань, яка дозволяє пояснити вже існуючі факти, передбачити нові та застосувати досягнення на практиці. Факти спочатку накопичуються, далі систематизуються та узагальнюються, осмислюються за допомогою понять, які є важливими структурними елементами науки. Найбільш широкі та глибокі поняття формують категорії. Вихідні положення тієї чи іншої науки є її принципами. А закони науки відображають найбільш істотні, стійкі, внутрішні зв’язки та виступають, як правило, у формі співвідношення понять і категорій.
Для здійснення зазначеного наукового процесу кожна наука, щоб мати змогу розвиватися та передавати наукову інформацію має свої терміни та відповідний понятійний апарат, свою певну термінологію.
Слово „термін” походить від латинського „terminus”, що означає межа, границя.
Філософський словник визначає „термін” як однозначне слово, що фіксує певне поняття науки, техніки, мистецтва, підкреслюючи, що „термін” є елементом мови науки.
Тлумачний словник В. І. Даля пояснює, що „термін” – це назва речі або прийому, умовний вираз, а „термінологія” – зібрання та пояснення таких речей.
Словник С. І. Ожегова (Словарь великого русского языка) визначає “термін” як слово або словосполучення, яке представляє назву певного поняття відповідної спеціальної галузі науки, техніки, мистецтва, а “термінологія” визначається як сукупність, система термінів.
Новий тлумачний словник української мови свідчить, що “термін” – “слово або словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва. суспільного життя тощо”. У цьому ж словнику „термінологія” – “сукупність термінів якоїсь галузі науки, техніки, мистецтва або всіх термінів даної мови”.
Як бачимо, розуміння понять “термін” і “термінологія” досить стале та однозначне.
Сьогодні особливе значення в умовах бурхливого інформаційного потоку наукових знань набуває розробка єдиної виваженої термінології будь-якої галузі науки, в тому числі й страхування. Адже у світі видається щорічно понад 500 тисяч книг по різним питанням. Ще більше видається журналів та газет. Крім того інформація має властивість “старіти”. А недостатність використання світової інформації призводить до дублювання досліджень, до неможливості використання міжнародного досвіду та до уповільнення світової інтеграції країн у спільноту.
Таким чином, для пошуку нового, передового в науці, для систематизації знань та їх застосуванні необхідна можливість передавати й використовувати інформацію, у тому числі за допомогою виваженої та єдиної термінології.
На необхідність науково обґрунтованої термінології, що сприяє розвитку проблем теорії тієї чи іншої науки, завжди вказували вчені та дослідники, наприклад, Ф. Бутинець в науковій праці „Бухгалтерський облік: роздуми вченого”, Я. Соколов в науковому посібнику „Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней”, Б. Сабанті в учбовому посібнику „Теорія фінансів”, З. Боді та Р. Мертон в учбовому посібнику „Фінанси” та інші.
Невизначеність і різноманітність термінології гальмує розвиток науки та здатність застосовувати її досягнення, призводить до непорозумінь. Особливо яскраво це проявляється в останній час в Україні, коли розвиваються ринкові відносини, створюється нове правове поле функціонування організаційних елементів економіки, нові підходи в організації тієї чи іншої галузі економіки.
Сукупність термінів та понять, що застосовуються в страхуванні, складають професійну страхову термінологію. А слово або сполучення слів, що означають поняття, які використовуються у страховій справі, називаються страховим терміном. Враховуючи, що страхування є однією з найстаріших економічних категорій, однією з гілок економічної науки та галуззю економіки України, що потерпає досить багато нових перетворень, особливо нагальним є вивчення існуючої та розробка виваженої страхової термінології, розробка понятійного апарата, що сприяє інтеграції України в міжнародну спільноту.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.