РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Страхування

Тема 3. Класифікація у страхуванні

3.1. Сутність та критерії класифікації у страхуванніКожна сфера людської діяльності, система знань, у тому числі й страхування, як галузь економічної діяльності, вимагає певного структурно-логічного впорядкування. Це досягається за допомогою відповідної термінології та класифікації.
Слово „класифікація” походить від латинського „clasis”, що значить розряд, клас, та „facere”, яке перекладається як робити, виконувати. Тобто, як свідчить Філософський словник, „класифікація” – це особливий випадок застосування логічної операції поділу обсягу поняття, що представляє собою певну сукупність розподілів, яка призначена для постійного використання в науці та сфері практичної діяльності.
Зазначений термін представляє собою поділ предметів певної сукупності за спільними ознаками з утворенням системи класів цієї сукупності. Новий тлумачний словник української мови визначає категорію „класифікація” як систему розподілу предметів, явищ або понять на класи, групи тощо за спільними ознаками, властивостями.
Отже, під „класифікацією” розуміють ієрархічну систему взаємопов’язаних елементів (ланок), що дозволяє створити струнку картину єдиного цілого з виділенням його сукупних частин. Таким чином класифікацію у страхуванні можна визначити як ієрархічну систему поділу сукупності страхових відносин на сфери діяльності, галузі, підгалузі, класи, види, які представляють собою взаємозв’язані ланки цієї класифікації.
При цьому необхідно зазначити основний принцип класифікації страхування – кожна наступна ланка є частиною попередньої.
Метою класифікації у страхуванні є розподіл всієї сукупності страхових відносин на ієрархічні взаємопов’язані ланки.
В сучасних умовах в Україні немає єдиного підходу та чітко визначеної класифікації у страхуванні. Так, наприклад, ряд вчених розрізняють типи класифікації у страхуванні та поділ його на чотири галузі: майнове, рівня життя громадян, відповідальності, підприємницьких ризиків (О. Л. Кашенко, В. А. Борисова). Інші дослідники визначають критерії класифікації страхування, та поділяють його на галузі, підгалузі та види (наприклад, А. А, Гвозденко). Ще інші виділяють класифікацію у страхуванні на варіанти та поділяють страхування за ознаками на сфери діяльності, галузі, підгалузі, класи та види (Д. П. Біленчук, П. Д. Біленчук, О. М. Залетов, Н. І. Клименко). Вчений В. В. Шахов виділяє дві системи класифікації у страхуванні та поділ його на чотири галузі: майнове, особисте, відповідальності, економічних ризиків. Слід підкреслити, що в Україні законодавчо закріплена класифікація за формами проведення страхування (обов’язкова та добровільна) і поділ страхування на види за об’єктами страхування (майнове, особисте, відповідальності). Однак, така класифікація не є вичерпною.
Узагальнюючи світовий досвід та вітчизняну практику можна визначити критерії та ознаки класифікації у страхуванні.
В основу запропонованої класифікації страхування покладено критерії та характерні ознаки (рис. 3.1).


Вибір ознаки класифікації залежить від цілей самої класифікації.
Класифікація за історичною ознакою, тобто за етапами розвитку страхування, має ценз для розуміння світогосподарських процесів у страхуванні, визначення ролі та місця страхування в економічній системі суспільства, його впливу на економіку тієї чи іншої країни, для вивчення досвіду та обґрунтування прогнозів.
В практичному плані найбільш привабливими для вивчення класифікації у страхуванні є економічна та юридична ознаки, характеристика яких представлена в табл. 3.1.
При цьому визначальними є такі критерії, як об’єкт страхування та обсяг страхової діяльності, що вважаються найбільш суттєвими.
Перший критерій –об’єкт страхування – є загальним. За ним будується ієрархічна система умовного поділу страхування за галузями, які, в свою чергу поділяється за підгалузями, видами, що представляють собою ланки класифікації.
Таблиця 3.1.
Класифікація страхування за економічними
та юридичними ознаками

№ з/п

 

Ознака класифікації

Характеристика ознаки

Класифікація страхування

1

2

3

4

Економічні ознаки

 

1.

Спеціалізація страховика

Має значення для організації фінансів страховика, для розміщення страхових резервів, для оподаткування

 

1).Страхування життя

2).Загальні види страхування (особисте, майнове, відповідальності)

2.

Рід небезпек

Розуміють перелік страхових ризиків, що супроводжують конкретну діяльність страхувальника

1).Виділення видів страхування за діяльністю страховика (морське, авіаційне тощо)

2).Виділення видів за класифікацією ризиків (фінансових, екологічних, ядерних тощо)

 

Продовження табл.3.1.

1

2

3

4

3.

Статус страхувальника

Використовується для поділу страхових послуг, що обслуговують інтереси громадян та інтереси юридичних осіб; стосується здебільшого майнового страхування та відповідальності

1).Страхування фізичних осіб (майна, здоров’я, життя, працездатності, відповідальності)

2).Страхування юридичних осіб (майна, відповідальності)

4.

Статус страховика

Використовується для забезпечення державного регулювання страхової діяльності

1).Комерційне страхування (акціонерні товариства)

2).Взаємне (товариства взаємного страхування)

3).Державне (страхування експортних кредитів)

Юридичні ознаки

 

5.

За міжнародними нормами

Виділення класів страхування згідно директив ЄС

1).7 класів довгострокового страхування

2).18 класів загального страхування

6.

Згідно вимог внутрішнього законодавства

Виділення конкретних видів страхування за ризиками та об’єктами

1).33 види обов’язкового страхування

2).22 види добровільного страхування

7.

Форма проведення страхування

Характеризує спосіб залучення в страхові відносини

1).Обов’язкове

2).Добровільне

За об’єктами страхування виділяють дві його сфери:
ü ризикове страхування;
ü страхування життя.
Зазначений критерій покладено в основу виділення галузей страхування. Як вже підкреслювалось, у вітчизняному законодавстві за об’єктом страхування виділено три його галузі:
ü майнове;
ü особисте;
ü відповідальності.
Проте, в науковій літературі зустрічається ще виділення принаймні трьох галузей страхування: соціальне, медичне, підприємницьких ризиків.
Другий критерій – обсяг страхової відповідальності – характеризується переліком певних ризиків, при настанні яких здійснюється виплата, а в майновому страхуванні визначається розмір збитку, що буде відшкодовуватись Розрізняють обмежену та розширену страхову відповідальність. Зазначений критерій передбачає використання систем страхування:
ü дійсної вартості;
ü першого ризику;
ü пропорційної відповідальності;
ü відновленої вартості;
ü „дрібної” частки;
ü граничного страхового забезпечення;
ü франшиза.
Наступний критерій –сфера діяльності страховика –ґрунтується на світовому досвіді поділу страхування в залежності від спеціалізації страховиків на дві сфери їх діяльності:
ü ті, що займаються страхуванням життя;
ü ті, що здійснюють загальне страхування.
Законодавством України, як і в більшості країн світу, передбачено, що компанії, які отримали ліцензію на страхування життя, не можуть займатися ризиковими видами страхування. Справа в тому, що фінансове забезпечення та управління страховою компанією, що займається страхуванням життя, інше, ніж фінансове управління компанією, яка проводить загальні види страхування
Критерій класифікації за формами страхування важливий з юридичної точки зору та визначає, що страхування може здійснюватись у двох формах. за якими й поділяється на :
ü обов’язкове;
ü добровільне.
В основу практичної класифікації страхування покладено два критерії:
ü об’єкт страхування;
ü рід небезпек.
Отже, класифікація страхування виражає відмінності у страховиках, сферах їх діяльності, об’єктах страхування, категоріях страхувальників, обсягах страхової відповідальності, формі проведення страхування.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.