РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Страхування

Тема 3. Класифікація у страхуванні

3.3. Галузі, підгалузі та види страхування в УкраїніЗа ієрархічною структурою в світовій практиці страхування класифікується умовно на:

ü            галузі;

ü            підгалузі;

ü            види;

ü            підвиди.

В основі поділу страхування на галузі покладено принципові відмінності в об’єктах страхування. Об’єкт страхування представляє собою носія всіх ознак та економічних інтересів страхування. Об’єкти страхування поділяються на два класи:

ü            ті, що мають вартість;

ü            ті, що не мають вартості.

Саме за ознакою вартості об’єктів страхування виділяються галузі страхування. Проте, за радянських часів в умовах державної монополії у страхуванні виділялось дві галузі: майнове та особисте. В ринкових умовах світовий досвід формує галузі виходячи із загальних характеристик об’єктів страхування і виділяє чотири основні галузі: майнове, особисте, страхування відповідальності, страхування економічних ризиків. А такі вчені, як Л. Воронова, Д. Біленчук, П. Біленчук та інш. виділяють в окрему галузь соціальне страхування, Н. Хохлов пропонує галузево виділити перестрахування та співстрахування.

В Україні, на відміну від загальноприйнятої практики, за об’єктами визначаються наступні сфери страхування:

ü            ризикове страхування;

ü            страхування життя.

За Законом про страхування об’єктом страхування можуть бути майнові інтереси, які не суперечать законодавству України. А вищезазначені сфери поділяються на три основних галузі страхування, які вказані в Законі про страхування:

ü            особисте;

ü            майнове;

ü            страхування відповідальності.

Особисте страхування передбачає, що в якості об’єкта страхування виступають майнові інтереси, пов’язані з життям, здоров’ям, працездатністю та додатковою пенсією людини. Особисте страхування поєднує ризикову та заощаджувальну функції страхування, а також сьогодні передбачає надання кредиту страхувальнику під заставу страхового полісу.

У майновому страхуванні об’єктом страхування виступають майнові інтереси, пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням майна. Економічне призначення цього виду страхування – відшкодування збитків, які виникають при настанні страхового випадку. Страхувальниками виступають не тільки власники майна, а й інші юридичні чи фізичні особи, які відповідають за збереження даного майна.

Страхування відповідальності – галузь страхування, де об’єктом виступають майнові інтереси, пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної їм шкоди особі або її майну, а також збитку, нанесеного юридичній особі. Через страхування відповідальності реалізується страховий захист економічних інтересів тих осіб, які можливо заподіють шкоду або призведуть до збитку та втрат. У будь-якому страховому випадку це знаходить свій конкретний грошовий вираз. Тобто, на відміну від особистого страхування, де страхування здійснюється на випадок настання певних страхових випадків та майнового страхування, де страхуванню підлягає конкретна власність, в страхуванні відповідальності страховий захист здійснюється від можливих заподіювачів шкоди. До того ж стороною страхових відносин можуть виступати не визначені раніше „треті” особи, яким в силу закону чи за рішенням суду будуть виконані відповідні виплати.

Світовий досвід страхування відповідальності відносить до майнового страхування.

Розглянутий поділ страхування вирішує загальні задачі оцінки страхової діяльності, проте не виявляє конкретні страхові інтереси підприємств, організацій, громадян, саме за якими й здійснюється страхування. Для деталізації конкретних страхових інтересів з метою обґрунтування методів страхового захисту кожна галузь має свої підгалузі, які охоплюють сукупність видів.

У відповідності до особливостей класифікації страхування в Україні, галузі поділяються на види, а види – на підвиди.

В особистому страхуванні найбільш поширеним є його поділ на:

ü            страхування життя,

ü            страхування від нещасних випадків.

За таким підходом, до уваги приймаються ознаки: обсяг страхової відповідальності й тривалість страхування. Однак, деякі вчені (Л. Рейтман, С. Осадець, О. Кашенко, В. Борисова), розглядаючи проблему класифікації особистого страхування, виділяють соціальне страхування (ознака – рівень життя), а в ньому – пенсійне страхування, медичне страхування. Хоча, ознаки, за якими будуються концепції класифікації – одні й ті ж самі.

Майнове страхування поділяється на види за формою власності й соціальним групам страхувальників. За цими ознаками розрізняють майно суб’єктів господарювання:

ü             державне;

ü             приватне;

ü             орендне;

ü             громадян.

Особливою ознакою в класифікації майнового страхування є виділення небезпек, які ієрархічно не пов’язані між собою:

ü            страхування майна від вогню;

ü            страхування сільськогосподарських культур від засухи та інших стихійних лих;

ü            страхування тварин від падежу та вимушеного забою;

ü            страхування транспортних засобів від аварій, викрадення та інших небезпек.

Страхування відповідальності поділяється на види:

ü            страхування заборгованості;

ü            страхування на випадок відшкодування заподіяної шкоди.

В свою чергу. кожний із підвидів страхування має свою більш детальну класифікацію.

Наприклад, в особистому страхуванні життя виділяють: страхування дітей, страхування на випадок смерті, страхування рент, пенсійне страхування тощо. В особистому страхуванні від нещасних випадків виділяють: страхування дітей та школярів, обов’язкове страхування пасажирів, страхування працівників ризикових професій (військовослужбовців, митників. працівників податкових та контрольно-ревізійних служб і таке інш.), індивідуальне страхування тощо. В майновому страхуванні підприємстві виділяють: страхування основних засобів, оборотних активів, фінансових ризиків тощо. В майновому страхуванні громадян виділяють: страхування майна першої категорії (пріоритетне майно – житло, тварини тощо), страхування майна другої категорії (майно, втрата якого зачіпає особисті інтереси). В страхуванні відповідальності заборгованості найчастіше виділяють: страхування кредитів, депозитів тощо, а в страхуванні відповідальності на випадок заподіяної шкоди – страхування професійної відповідальності, відповідальності власників транспортних засобів тощо. Зазначені підвиди підлягають ще детальнішому поділу в залежності від об’єктів страхування та родів небезпек.

Якісна характеристика об’єктів передбачає класифікацію однорідних та неоднорідних об’єктів. Страхування однорідних об’єктів від певних небезпек здійснюється за відповідними тарифними ставками, в основу розрахунку яких покладено статистичне спостереження масових явищ – за ймовірністю та частотою їх настання, ступенем небезпечності. Страхування неоднорідних об’єктів пов’язано із організацією страхового захисту об’єктів, які мають докорінні відмінності. Серед них виділяють:

ü             змішане страхування;

ü             комбіноване страхування.

Змішане страхування застосовується, як правило, при страхуванні життя: на дожиття, на випадок смерті, втрати здоров’я і таке інш. Комбіноване страхування передбачає поєднання в одній події страхування декілька об’єктів, наприклад, страхування транспортного засобу, багажу, водія та пасажирів.

Отже, в класифікації страхування в сучасних умовах не розроблено єдиної концепції щодо його поділу. Проте, з огляду на практичне застосування, при класифікації страхування використовують критерії об’єкту страхування та роду небезпек.

 

Рекомендована література

1.           Базилевич В .Д., Базилевич К. С. Страхова справа. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1997. – 216 с. (с.47 – 49, 66 – 95, 98 – 100).

2.           Біленчук Д. П., Біленчук П. Д., Залетів О. М., Клименко Н. І. Страхове право України. Підручник для вищих навчальних закладів. За редакцією професора П. Д. Біленчука і президента Ліги страхових організацій України О. Ф. Філонюка. – К.: Атака, 1999. – 368 с. (с70 – 82).

3.           Гвозденко А .А. Основы страхования: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 304 с. (с. 66 – 69).

4.           Кашенко О.Л., Борисова В.А. Соціально-економічні основи страхування: Навчальний посібник. – Суми: Видавництво “Університетська книга”, 1999. – 252 с. (с.22 – 99).

5.           Ротова Т. А., Руденко Л.С. Страхування: Навч. посіб. -  К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 402 с. (с.182 - 332).

6.           Таркуцяк А. О. Страхування: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, і бізнесу, 1999. – 115 с. (с. 15 – 17).

7.           Хохлов Н. В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239 с. (с.111 – 113).

8.           Шахов В. В. Страхование: Учебник для вузов. – М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997. – 311с. (с.36 – 47).

9.           Шелехов К. В., Бигдаш В.Д. Страхование: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 1998. – 424 с. – Библиогр.: с.412 – 415. (с.182 – 183, 202 – 205, 220 - 222).

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.