РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Страхування

Тема 4. Регулювання страхової діяльності в Україні

4.5. Регулювання бухгалтерського обліку та звітності страхової діяльностіЗрозуміло, що страхова справа – особливий вид господарської діяльності, який вимагає регламентації господарювання, бухгалтерського обліку та звітності.
В сучасних умовах господарювання бухгалтерський облік в страхових компаніях України базується на вимогах, які викладенні:
ü в Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16. 07. 1999 р. № 996 – XIV;
ü в Національних Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку;
ü у відповідності до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій;
ü у відповідності до Інструкції із застосування вище зазначеного Плану, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 30. 11. 1999 р. № 291, які є однаковими для всіх суб’єктів підприємницької діяльності.
Зазначена законодавча база охоплює сферу обліку загальногосподарських процесів у страхуванні (облік руху основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, нарахування та виплата заробітної плати, взаєморозрахунки з бюджетом, цільовими фондами, акціонерами тощо), які ні в який спосіб не відрізняються від інших видів господарської діяльності. Відносно ж страхових операцій, діючим законодавством впроваджено наступні рахунки:
ü рахунок 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”;
ü рахунок 49 “Страхові резерви” з використанням субрахунків другого порядку – 491 “Резерви незароблених премій”, 492 “Резерви збитків”, 493 “Інші страхові резерви”, 497 “Результат зміни резервів незароблених премій”, 498 “Результат зміни резервів збитків”;
ü рахунок 76 “Страхові платежі” з використанням субрахунків другого порядку за видами страхування;
ü рахунок 703 „Дохід від реалізації робіт, послуг”.
Стосовно ж перестрахування, то у відповідності до діючого законодавства України зазначені операції здійснюються касовим методом з використанням наступних рахунків та субрахунків:
ü рахунок 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”;
ü субрахунки 494 ”Частка перестраховиків у резервах незароблених премій”, 495 “Частка перестраховиків у резервах збитків”, 496 “Частка перестраховиків в інших страхових резервах”;
ü рахунок 703 „Дохід від реалізації робіт, послуг”;
ü рахунок 979 ”Перестрахування”.
Для всіх інших страхових операцій використання окремого специфічного плану рахунків не передбачено. До того ж баланс страховика нічим не відрізняється від балансу іншого суб’єкта господарювання. Відповідно це стосується й інших форм статистичної та бухгалтерської звітності. Тому в сучасних умовах нагальним є вирішення проблеми щодо створення специфічних та прозорих форм звітності страхових компаній.
Слід підкреслити, що порядок відображення в бухгалтерському обліку страховика операцій зі страхування регламентується Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій зі страхування (крім страхування життя), затвердженої Наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 01.06.1998 р. № 32, яка ще офіційно не скасована, та Інструкцією № 291 про застосування Плану рахунків. При цьому в рахунках, що використовуються, застосовуються субрахунки третього порядку. Це дозволяє вести облік враховуючи особливості діяльності страхових компаній та забезпечити виконання вимог податкового та страхового законодавства.
Страхові організації, як і будь-які підприємства в Україні, у відповідності до чинного законодавства надають наступну звітність:
ü податкову;
ü фінансову;
ü статистичну;
ü до цільових державних фондів;
ü спеціальну (Міністерству фінансів);
ü емітента цінних паперів (для акціонерних товариств);
ü на вимогу власників.
Згідно ст. 33 Закону про страхування страховики зобов’язані щоквартально представляти до Мінфіну балансовий звіт і звіт про прибутки та збитки й інші звітні дані за формами, що встановлені Мінфіном, затверджені власником страховика, а також надавати на вимогу Департаменту фінансових установ та ринків Міністерства фінансів України необхідні пояснення звітних даних.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.