РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Страхування

Тема 5. Страховий ринок України

5.5. Страховий ринок України, напрямки його розвиткуСтановлення України, як самостійної, незалежної та демократичної держави обумовлює створення та розвиток національних ринкових відносин. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу та Світової організації торгівлі, прийняті Україною міжнародні зобов’язання визначають напрями та умови гармонізованого розвитку фінансового ринку в Україні, особливо його частини – страхового ринку.
Передумовами розвитку страхового ринку України є:
ü розвиток відносин власності;
ü побудова та створення ринкових умов господарювання, розвиток конкуренції;
ü ліквідації державної монополії у страхуванні;
ü необхідність забезпечення безперервного відтворювального процесу за допомогою відшкодування збитків у разі настання страхової події, тобто створення фактору стабілізації економіки;
ü можливість акумулювання значних фінансових ресурсів та необхідність їх інвестування в економіку держави тощо.
Страховий ринок України у своєму розвитку історично пройшов певні етапи (приблизно три та знаходиться на четвертому). Поділ страхового ринку на етапи досить умовний.
І-етап – з 1991 по 1993 р.р. – характерними рисами є відсутність спеціального законодавства, відповідної методологічної бази, нагляду з боку держави, ефективного ринкового механізму здійснення страхової діяльності; цей етап визначається екстенсивним розвитком страхового ринку, швидким зростанням кількості страхових організацій.
ІІ-етап – з 1993 по 1996 р.р. – почала створюватись страхова галузь в економіці держави, був прийнятий Декрет „Про страхування”, держава встановила нагляд за страховою діяльністю і визначила певні вимоги щодо страховиків; відбулася структурна будова страхового ринку України, з’явились групи страхових компаній: організації, створені на базі колишнього Держстраху в системі НАСК „Оранта”, кептивні страхові компанії, страхові компанії, створені на приватному капіталі, які працюють за ринковими принципами.
ІІІ-етап – з 1996 по 2001 р.р. – був прийнятий Закон України „Про страхування”, який посилив вимоги щодо статутних фондів (100 тис. екю (євро) для страховиків, що займались страхуванням життя та 500 тис. екю (євро) для тих страхових компаній, які займались страхуванням життя) та платоспроможності страхових компаній; страхові компанії були поділені на ті, що здійснюють окремо ризикове страхування та довгострокове страхування життя; були чітко визначені правила страхування, встановлено нові вимоги щодо договорів страхування та розміщення страхових резервів; створюються нові організаційні форми на страховому ринку – Моторне бюро, Морське бюро, Авіаційне бюро.
IV–етап – з 2001 р. – прийняття фактично нового Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування” ще більше підвищило вимоги щодо статутного капіталу страховика, до його кількісних та якісних характеристик, посилились вимоги щодо платоспроможності страхових компаній, розширились можливості інвестиційної діяльності, покращались можливості диверсифікації при розміщенні страхових резервів та тимчасово вільних коштів страховика; значно збільшились обсяги операцій перестрахування.
Існує й інший підхід до визначення етапів розвитку страхового ринку виходячи із концептуальних підходів оподаткування. Так, визначається два етапи:
ü І-етап – бурхливого розвитку в умовах ненасиченого попиту на страхові послуги; (цей період характерний для України сьогодні);
ü ІІ-етап – насичений ринок страхових послуг.
Сьогодні для України характерний І-етап розвитку страхового ринку. Домінуючими факторами його розвитку можна визначити:
ü незначна конкуренція на ринку фінансових послуг: страхові компанії поряд з банківськими установами займають монопольне становище порівняно з іншими фінансовими установами;
ü пропозиції щодо охоплення страховими послугами масштабні: потенційні ризики сьогодні в державі охоплені на 10 %, тоді як в більшості країн – 90 – 95 %;
ü залишки тимчасово вільних коштів населення та юридичних осіб зростають, а отже і можливості залучення цих коштів у страхування.
Останнім часом страховий ринок України стрімко розвивається, зростає імідж страхування, попит на страхові послуги серед суб’єктів господарювання та населення. Щорічно страховий ринок України дає приріст за валовими показниками більше, ніж 80 %.
Станом на початок 2002 р. в Україні діяло понад 310 страхових компаній, 1 500 філій та представництв, біля 60 страхових брокерів, майже 10 000 страхових агентів. Власний капітал страховиків досягає 1,4 млрд.грн. В структурі резервів найбільшу питому вагу становлять технічні резерви незароблених премій – 96,9 %, резерви по страхуванню життя – 2,2 %, резерв збитків – 1 %. Розміщення страхових резервів страховики здійснюють – в банківських установах – 57,2 %, в цінних паперах – 9,7 %, в нерухомості – 6,7 %
Страхові платежі в загальному обсязі ринку страхування щорічно зростають приблизно у 1,5 – 2 рази.
За прогнозами Програми розвитку страхування на 2001 – 2004 роки у найближчі роки кількість зайнятого населення у страхуванні досягне 50 тис. чоловік – менеджерів, актуаріїв, брокерів, страхових експертів, фінансових аналітиків, бухгалтерів, юристів та ін.
Стосовно ж перспектив розвитку ринку страхування в Україні, то його потенціал важко переоцінити. Існує багато сегментів ринку, які поки що слабо розвинені, наприклад страхування підприємницьких ризиків. До того ж позитивним можна назвати суттєве підвищення професіоналізму учасників страхового ринку, а також розвиток споживчої культури страхування.
На жаль, за останні роки в страховій сфері практично було згорнуто страхування життя, страхування ризиків сільськогосподарських підприємств. Серед інших негативних тенденцій можна підкреслити монополізацію сегментів страхового ринку відомчими страховими компаніями. негативним фактом є й те, що сьогодні страхова галузь України забезпечує перерозподіл лише 0,9 % ВВП, тоді як в розвинутих країнах зазначений показник складає 8 – 12 %. Частка українського страхового ринку в загальноєвропейському обсязі страхових послуг складає лише 0,05 %, при тому, що Україна становить 7 % населення Європи. А це свідчить про потенційні можливості цієї галузі економіки.
Негативний вплив на розвиток страхового ринку України справляють:
ü відсутність економічної стабільності, сталого зростання виробництва, низька платоспроможність населення та дефіцит фінансових ресурсів;
ü накопичення неплатежів та збитковість багатьох підприємств;
ü неповне й фрагментарна законодавча база, відсутність державних преференцій на страховому ринку;
ü прояв монополізму та неефективний державний контроль;
ü слабкий розвиток фінансового ринку, що стримує ефективне розміщення страхових резервів за допомогою цінних паперів та інвестицій;
ü відсутність вторинного ринку страхових послуг;
ü неналежний рівень інформаційного забезпечення; відсутність єдиної комплексної інформаційної бази.
З прийняттям Програми розвитку страхового ринку України на 2001 -2004 р.р. від 02.02.2001 р. та за умови збереження позитивної тенденції розвитку економіки країни очікується приріст страхових платежів на рівні 70 – 80 %. При цьому випереджаючими темпами планується зростання частки добровільного страхування, переважно майнового та страхування відповідальності. Проте, повного насичення страхового ринку до 2005 р. не передбачається у зв’язку з фінансовими можливостями підприємств, які стримуються діючою системою відшкодування витрат на страхування при розподілі виручки та доходу господарюючого суб’єкта.
Зростання попиту на страхові послуги, можлива активна державна підтримка страхування, розвиток його інфраструктури призведе до підвищення інвестиційного потенціалу страхового ринку за рахунок збільшення страхових резервів та розширення напрямків їх вкладання.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.