РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Страхування

Тема 9. Фінансово-економічна діяльність страховика

9.3. Платоспроможність страхової компаніїФінансова надійність страхової компанії, що дуже важливо при формуванні страхового портфелю для страховика та при укладанні договорів страхування для страхувальників, насамперед визначається її рівнем платоспроможності, який має підтримуватись постійно.
Платоспроможність означає можливість, здатність страховика відповідати за своїми зобов’язаннями. Зобов’язання поділяються на:
ü зовнішні;
ü внутрішні.
Зовнішні зобов’язання – це зобов’язання перед страхувальниками, бюджетом, позабюджетними цільовими фондами, контрагентами, своїми партнерами тощо. Їх обсяг є основним при визначенні рівня платоспроможності страховика.
Внутрішні зобов’язання – це зобов’язання перед засновниками, акціонерами, філіями, працівниками
У практиці страхування вважається, що якщо активи страхової компанії більші, ніж прийняті зобов’язання, то вона має достатній рівень платоспроможності.
Законом України про страхування визначено умови, які забезпечують відповідний рівень платоспроможності страхової компанії (ст.30 ЗУ „Про внесення змін до ЗУ „Про страхування). А саме:
ü наявність сплаченого статутного фонду;
ü наявність гарантійного фонду;
ü створення страхових резервів, достатніх для майбутніх страхових виплат;
ü перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.
Статутний, гарантійний фонди та страхові резерви розглядаються в подальшому в темі 10.
А згідно чинного законодавства страховики повинні відповідно до обсягів страхової діяльності підтримувати належний рівень фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів).
Фактичний запасу платоспроможності (ФЗП) страховика визначається вирахуванням із вартості майна (загальної суми активів - ) страховика суми нематеріальних активів ( і загальної суми зобов’язань (, у тому числі й страхових:
ФЗП =  -  - .
Для забезпечення відповідного рівня платоспроможності за вимогами законодавства фактичний запас платоспроможності (ФЗП) повинен перевищувати нормативний його запас (НЗП) на будь-яку дату. Тобто постійно повинна виконуватись умова:
(ФЗП)  (НЗП).
Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює ризикові види страхування (інші, ніж страхування життя), повинен дорівнювати більшій із розрахованих величин:
ü І – розраховується шляхом множення суми страхових премій за попередні 12 місяців на 0,18 (останній місяць буде складатися із кількох днів на дату розрахунку), при цьому сума страхових премій зменшується на 50 % страхових премій, належних перестраховикам;
ü ІІ – розраховується шляхом множення суми страхових виплат за попередні 12 місяців на 0,26 (останній місяць буде складатися із кількох днів на дату розрахунку), при цьому сума страхових виплат зменшується на 50 % виплат, що компенсуються перестраховиками згідно з укладеними договорами перестрахування.
Нормативний запас платоспроможності страховика, що здійснює страхування життя, на будь-яку дату дорівнює величині, яка визначається шляхом множення величини резерву довгострокових зобов’язань (математичного резерву) на 0,05.
У визначенні надійності страхової компанії та її можливості ефективного функціонування розраховують показник ліквідності. Ліквідність означає можливість страховика здійснювати поточні виплати з поточних надходжень, тобто здатність платити негайно за своїми терміновими зобов’язаннями. Необхідно підкреслити, що платоспроможність є більш широким, узагальнюючим показником по відношенню до ліквідності.
У практиці господарювання рівень платоспроможності страхової компанії є показником , за яким здійснюється постійний контроль з боку:
ü фінансової служби самого страховика;
ü державного уповноваженого органу контролю;
ü аудиторських служб;
ü за певних умов – рейтингових агенцій.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.