РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Страхування

Тема 9. Фінансово-економічна діяльність страховика

9.5. Рейтингова оцінка страховикаВ останній час в Україні особливо гостро стоїть проблема розробки певного інструменту оцінки фінансового стану страхових компаній. Безумовно, спроби оцінити фінансову стійкість страховиків здійснювались в Україні раніше, проте всі методики були направлені, в першу чергу, на аналіз фінансової звітності компаній. А в комплексному аналізі діяльності компаній до останнього часу була зацікавленість лише з теоретичної точки зору в силу відсутності попиту на рейтингові послуги. Співпраця з іноземними рейтинговими агенціями (за дуже високу вартість) давала надто низький рейтинг, який не перевищував суверенного рейтингу України.
Останнім часом змінюється ситуація на страховому ринку України. Відбувається головне: до страхування повернувся інтерес і на рівні держави, і на рівні підприємств та організацій, і на побутовому рівні. На всіх за визначенням масових та конкурентних сегментах страхового ринку відбувається стрімке зростання. Наприклад, автострахування, страхування туристів та осіб, що виїжджають за кордон, страхування майна підприємств, страхування вантажів, страхування будівельно-монтажних ризиків, страхування військового майна тощо – ось неповний перелік напрямків страхової діяльності, де розгортається дійсна конкуренція за нових клієнтів.
Для боротьби на страховому ринку необхідно чітко визначити переваги страхової компанії. Проте, можливостей тут не надто багато:
ü хороший сервіс;
ü низькі тарифи;
ü вигідні умови;
ü високий рівень надійності.
Низькі тарифи довго утримувати неможливо. Адже необхідно формувати страховий фонд в повному обсязі. Сервіс та якість роботи страхової компанії завжди очевидні. Про умови страхування клієнт може розібратися самостійно, якщо уважно прочитає договір та правила страхування, чи звернувшись до страхових консультантів. А ось надійність страхової компанії завжди викликає особливий інтерес клієнтів, проте, для більшості з них залишається таємницею З цього приводу, експертом, який допомагає потенційному клієнту дізнатись про надійність страхової компанії, порівняти їх декілька між собою може стати незалежна рейтингова агенція. До того ж таке агентство дозволяє страховій компанії отримати, так зване, неофіційне свідоцтво своєї відкритості та готовності працювати за цивілізованими стандартами.
В сучасних умовах у рейтингу зацікавлені страховики, не тільки як у можливості скрупульозної оцінки діяльності страхової компанії, а як і в PR – інструменті. Тобто, до функцій рейтингового агентства повинно належати не тільки всебічний та достовірний аналіз діяльності страхової компаній, а й донесення результатів цього аналізу до потенційних страхувальників: через публікації в різноманітних СМІ, організації інформаційного потоку та моніторингу про діяльність прорейтингових компаній, створення та підтримка сайту з інформацією про компанії і баннерної сітки в Інтернеті.
При здійсненні аналізу та формуванні рейтингової оцінки страховиків необхідно враховувати. те, що більшість класичних методик аналізу неможливо ефективно застосовувати. Це пояснюється багатьма причинами. Умовно проблеми рейтингової оцінки можна об’єднати в наступні групи:
ü перша група – проблеми організації страхування життя: класичний аналіз збалансованості страхового портфелю застосувати неможливо в силу того, що має місце значна збитковість цього виду страхування, високі проценти за банківськими векселями, з іншого боку – головний ризик пов’язаний лише із зовнішніми факторами – змінами податкового законодавства або прийняттям державою репресивних заходів;
ü друга група – інвестиції: проблема полягає в тому, що структура інвестицій відображається у звітності тільки у миттєвому зрізі – на певну дату, до якої страховики можуть спеціально модифікувати свій інвестиційний портфель, а як реально працюють грошові ресурси можна дізнатися лише із внутрішніх документів компанії;
ü третя група – проблеми звітності перестрахування: спираючись на дані офіційної звітності (включаючи й звітність до органів держнагляду) визначити якість перестрахувального захисту портфелю неможливо;
ü четверта проблема – аналіз діяльності кептивних страхових компаній: з одного боку визнано, що наявність крупних договорів негативно впливає на фінансову стійкість страхової компанії (чим менше вплив окремого страхувальника, тим вище фінансова стійкість страховика), проте на українському страховому ринку такий підхід не є однозначним; в умовах недостатньої активності страхувальників необхідно аналізувати структуру крупних корпоративних договорів та ризиків, що покриваються , визначати ефективність кумулятивного ефекту за різними застрахованими об’єктами.
Вирішення поставлених проблем неможливе за даними офіційної звітності. До того ж їх неможливо відобразити, розробивши стандартну анкету агентства, необхідний індивідуальний підхід до кожного окремого страховика.
Процес отримання рейтингової оцінки досить складний та трудомісткий, вимагає обробки значної кількості інформації, постійної зміни методик аналізу (з метою неможливості пристосування страховиків для штучного підвищення свого рейтингу), високого рівня професіоналізму працівників, їх сумлінності.
Термін дії рейтингу – один рік. Проте, рейтингове агентство здійснює постійний моніторинг діяльності та звітності прорейтингових страховиків.
Основними показниками при визначенні рівня надійності страхової компанії є:
ü платоспроможність;
ü фінансова стійкість.
Платоспроможність оцінюється не тільки як миттєвий показник, а здебільшого як можливість компанії зберігати існуючий рівень платоспроможності при можливих внутрішніх та зовнішніх змінах. Саме у такий спосіб визначається фінансова стійкість страховика. Тобто, діяльність страхової компанії розглядається не як стохастичний процес (в якості якого визнається показник платоспроможності), а оцінюється можливість того, що траєкторія даного процесу в умовах прояву ризиків випадкового характеру у підсумку не перетне встановлену нижню межу допустимого рівня платоспроможності.
Отже, фінансова стійкість страховика передбачає можливість виконання зобов’язань не тільки в даний конкретний момент, а й у недалекому майбутньому. Оцінка фінансової стійкості передбачає вивчення якісних та кількісних факторів діяльності компанії. Тому показники, що визначають ризики діяльності компанії і, які впливають на можливі зміни фінансової стійкості, об’єднані в декілька груп. За даними досліджень може бути близько десяти таких інтегральних факторів, кожному з яких встановлюється певний ранг. В свою чергу, підсумковий індекс по кожному фактору складається з індексів показників, що об’єднані в кожну групу.
Важливим показником є збалансованість страхового портфеля, під яким розуміють його диверсифікованість, стабільність розвитку різних видів страхової діяльності, відповідність внесків та виплат страхової компанії, сформований резерв за зобов’язаннями по договорам, за якими проводяться виплати, і беззбиткових договорів.
В аналізі перестрахування основну роль відіграють два аспекти:
ü якість перестрахування;
ü ефективність перестрахування.
Окрім того, особлива увага приділяється побудова перестрахувального захисту за видами страхування з високими лімітами відповідальності по договору.
Важлива увага приділяється збалансованості фінансових потоків, що являється найбільш комплексним та складним фактором, який впливає на фінансову стійкість страхової компанії, а у підсумку – на її рейтинг. З огляду аналізу цього фактору розглядаються дебіторська та кредиторська заборгованості компанії, достатність власних коштів, рентабельність діяльності, збитковість за видами страхування. Окремо розглядаються технічні результати в страхуванні життя та інших не ризикових видах страхування.
Інвестиційна діяльність є фактором, де найбільша увага приділяється думкам експертам. При цьому здійснюється аналіз інвестиційного портфеля, його відповідність зобов’язанням та нормативним межам розміщення страхових резервів. Додатково оцінюється рентабельність інвестицій, диверсифікованість портфеля та його мобільність.
Важливим фактором у рейтинговій оцінці страхової компанії є її термін роботи на страховому ринку, її діловий потенціал, історія розвитку та діяльності, здійснені нею великі страхові виплати, маркетингова політика та рекламна активність, запропоновані страхові тарифи та умови страхування.
Підсумковий рейтинг визначається шляхом об’єднання отриманих оцінок рівнів платоспроможності та фінансової стійкості.
Присвоєння рейтингу страховим компаніям сьогодні стає невід’ємною частиною бізнес-процесів в країні.
В Україні аналізом стану показників діяльності страхових компаній та брокерів займається Ліга страхових організацій України. Інформація, яка підлягає моніторингу та аналізу, надається страховиками добровільно. аналіз здійснюється за такими напрямками:
ü показники обсягів діяльності;
ü активи4
ü ділова активність;
ü власний капітал;
ü страхові премії;
ü отримано платежів по страхуванню;
ü отримано платежів по перестрахуванню;
ü страхові виплати;
ü страхові резерви;
ü частки страхових платежів, належні перестраховикам;
ü регіональна мережа;
ü балансовий прибуток страховика.
Проте, в сучасних умовах недосконалого розвитку страхового ринку України, відсутності виважених методик рейтингової оцінки страховиків тощо використовувати результати такої оцінки необхідно дещо обмежено та виважено. Адже вони суттєво можуть вплинути на попит та пропозицію на ринку страхових послуг, на його насиченість, на місце у ньому тієї чи іншої страхової компанії.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.