РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Страхування

Тема 10. Фонди та резерви страховика

10.4. Порядок розміщення страхових резервівВ страховій практиці особливої уваги потребує процес розміщення (чи інвестування) страхових резервів і власних коштів страховика. Згідно Закону про страхування (ст. 31) кошти страховика повинні розміщуватись за наступними принципами, зміст яких представлено в табл. 10.2:

ü           безпечності;

ü           прибутковості;

ü           ліквідності;

ü           диверсифікованості.

Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя, затверджене наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 26.05.97 р. № 41 передбачає, що 90 % резервів страховика повинні бути розміщені на території України.

Таблиця 10.2.

Зміст принципів розміщення коштів страховика

з/п

Назва принципу

Зміст принципу

1

2

3

1.

Безпечність

Передбачається максимально можлива надійність розміщення активів, мінімізація інвестиційного ризику страховика за рахунок вкладень в державні цінні папери, та в облігації, акції великих компаній з позитивною їх оцінкою та високим рейтингом.

2.

Прибутковість

Активи повинні розміщуватись з урахуванням фінансової ситуації на ринку капіталів, приносити постійний та достатньо високий дохід; інвестиційний прибуток в страховій діяльності відіграє особливу роль – при наявності збитку за страховими операціями забезпечує виконання зобов’язань страховика за договорами, хоча і не є домінуючим принципом при розробці портфельної стратегії страхової компанії.

 

 

 

Продовження табл.10.2.

1

2

3

3.

Ліквідність

Структура розміщення активів повинна бути такою, щоб у будь-який час швидко та без втрат можна було їх обернути у грошові кошти. Безперечно, що абсолютною ліквідністю володіють тільки готівкові кошти, проте вони не приносять дохід без відповідних вкладень. Страховик повинен сформувати достатньо стійкий портфель з вирівняними ризиками та з жорсткими вимогами щодо його ліквідності.

4.

Диверсифікованість

Забезпечується розподіл інвестиційного ризику на різні види вкладень, не припускається превалювання того чи іншого виду вкладень. Тим самим створюється високий рівень стійкості інвестиційного портфелю.

 

Згідно Закону про страхування кошти страховика повинні бути представлені активами наступних категорій:

ü           грошові кошти на поточному рахунку;

ü           банківські вклади (депозити);

ü           валютні вкладення згідно з валютою страхування;

ü           нерухоме майно;

ü           акції, облігації;

ü           цінні папери, що емітуються державою;

ü           права вимоги до перестраховиків;

ü           інвестиції в економіку України за напрямками, що визначає Кабінет Міністрів України;

ü           банківські метали;

ü           кредити страхувальникам-громадянам, що уклали договори страхування життя, в межах викупної суми на момент видачі кредиту та під заставу викупної суми;

ü           готівка в касі в межах встановлених лімітів.

Кошти резервів із страхування життя можуть використовуватись для довгострокового кредитування житлового будівництва у порядку, який визначає Кабінет Міністрів України. На жаль, в сучасних умовах механізму такого кредитування ще не розроблено.

Здійснення інших видів діяльності страховикам категорично забороняється.

В Україні нормативно встановлена певна структура розміщення активів. Так, наприклад, розмір окремих категорій активів приймається для розміщення в обмежених обсягах та визначається у відсотках до технічних резервів, що налічуються:

ü           на банківський депозит – у одному банку не більше 30 %;

ü           в нерухомість – не більше 10 %;

ü           права та вимоги до перестраховиків – не більше 50 %;

ü           в цінні папери – не більше 40 % у тому числі в акції, що не котируються на фондовій біржі – не більше 15 %, з них в акції одного емітента – не більше 2 %; в акції, що котируються на фондовій біржі – не більше 5 % одного емітента; в облігації – не більше 5 %, з них в облігації одного підприємства – не більше 2 % (до того ж, дозволяється інвестування тільки в ті в цінні папери, що допущені до випуску та обертанню на території України та які пройшли державну реєстрацію, отримали державний реєстраційний номер).

Інвестування страхових резервів вимагає детальної розробки нормативних коефіцієнтів за напрямками розміщення. Закордонний досвід рекомендує за умови наявності таких нормативних коефіцієнтів для оцінки відповідності інвестиційної діяльності розраховувати спеціальний норматив відповідності (N) за наступною формулою:

 

де
N – норматив відповідності інвестиційної діяльності страховика,
SV – сума страхових вкладень,
Vfi  - фактична сума вкладень по і-тому напрямку,
Ni – нормативний коефіцієнт по і-тому напрямку розміщення вкладень,
і – напрямок вкладення фінансових ресурсів страховика,
п – кількість напрямків вкладення.
Окрім того, норматив відповідності розраховується окремо по страхуванню життя та іншим видам страхування. При цьому встановлюється верхня та нижня межі зазначеного нормативу.
Страховики мають постійно аналізувати інвестиційну діяльність в частині розміщення страхових резервів і вживати необхідних заходів щодо покращання становища за фінансовими вкладеннями.

 | ЗМІСТ | © 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.